Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Korte Berichten en Mededeelingen.

Aalten. De Gemeenteraad heeft aan de firma Carl. Francke, te Breinen, concessie verleend tot het oprichten van een steenkoolgasfabriek aldaar. De concessionnaris is verplicht binnen ééne maand na verleening van de concessie eene naamlooze vennootschap op te richten, welke in alle rechten en verplichtingen treedt, uit het contract voortvloeiende.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100,000.

27 Juli 1906. N. v. d. D.

Amsterdam. Bij Kon. Besluit van 1 Augustus 1906 is, met ingang van 1 September 1906, benoemd tot hoogleeraar in de anorganische en physische scheikunde aan de Technische Hoogeschool te Delft, Dr. A. Smits, thans lector in technische chemie aan de Gemeentelijke Universiteit en eerste scheikundige aan de gasfabriek alhier.

Amsterdam. Op 22 Juli 1906 werd het hoofdklachtenkantoor der gem. gasfabrieken per telefoon bericht, dat er een sterke gaslucht werd waargenomen in perceel Korsjespoortsteeg 10.

De direct gezonden wachtfitter kon wegens afwezigheid van den bewoner den vleeschhouwer A. H. Endlich geen toegang tot het perceel verkrijgen.

Met behulp van de reeds aanwezige brandweerlieden werd toegang verschaft door het openstaand, bov'en den hoofdingang aanwezige, tuimelraam.

De drielichtsgaskroon (schuif ornament) werd op den grond liggende aangetroffen, de kettingen in gebroken staat.

De ramen werden geopend de leiding opgestopt en de gasmeter uiigekoppeld.

Den volgenden morgen werd, nadat de leiding op hare dichtheid was onderzocht, een nieuw ornament opgehangen en de meter aangesloten.

Zonder ongelukken liep dit voorval af.

Amsterdam. Tengevolge van de inwerkingstelling der nieuwe verordening op het beheer en den dienst der Gemeentegasfabrieken, hebben Burg. en Weth. tot de navolgende mutatien in het personeel besloten:

De Directeur D. van der Horst is ontheven van de directie van het bedrijf der Westergasfabriek zoodat hij de ingenieurswoning aldaar heeft verlaten voor eene woning in de Johannes Verhulststraat 88 en uitsluitend belast blijft met de algemeene directie der gasfabrieken. In zijne plaats als bedrijfsingenieur der Westerfabriek is de Ingenieur Onderdirecteur J. van Rossum DU Chattel, tot dusver bedrijfsingenieur van de Oostergasfabriek, benoemd,'waarbij hem als woning de ingenieurswoning Westerfabriek Haarlemmerweg 6 is aangewezen. De assistent-ingenieur W. K. N. Geerling der Oosterfabriek is de bedrijfsleiding der Oosterfabriek tot wederopzegging opgedragen, zoodat deze de ingenieurswoning aan die fabriek gaat betrekken, terwijl-hem als assistent-ingenieur is toegevoegd de werktuigkundige ingenieur M. van der Horst, tot dusver directeur der gemeentegasfabriek te Vlaardingen, wien de woning van den heer Geerling is aangewezen. De scheikundige W. K. M. de Kit, technoloog, is met ingang van 1 Oct. a. s. benoemd tot adjunct-ingenieur aan de Oostergasfabriek, even'wel zonder aanwijzing eener woning, daar deze tot dusver ontbreekt. In de vacature ontstaan door de benoeming van den opzichter G. J. van Goor tot directeur der gem. gasfabriek te Dokkum is voorzien door de aanstelling van den inspecteur der fitterij C. Keltjes tot opzichter aan de Westerfabriek. In diens plaats is de inspecteur der muntfitterij J. Ochsendorf overgeplaatst door den directeur naar de fitterij Prinsengracht, terwijl de hierdoor geboren vacature is opgeheven door de benoeming van H. J. Reijndorf uit Goevorden tot inspecteur bij de muntfitterij.

De scheikundige dienst is versterkt door de aanstelling tot assistent-scheikundigen

Sluiten