Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het b. V. te verklaren, dat te Enschede bij bij den eenen Coze-oven de uitgaande gassen een temperatuur hebben van ongeveer 600“ C. en bij den anderen een temperatuur van ongeveer 350° C.

De recuperatie van de oude ovens is verkeerd berekend. De geringe afmetingen van de kanalen veroorzaken te groote doorstroomingssnelheid, waardoor de trek wordt opgevoerd.

De afmetingen van de recuperatie in den nieuwen oven veroorzaken precies het tegendeel-De doorstroomingssnelheid is geringer, eveneens de trek en de temperatuur van de afgevoerde gassen is veel lager.

De groote snelheid in de kanalen der oude ovens veroorzaken een sterke aanzuiging van cokesdeeltjes, die de doorsnede van de kanalen op den duur nog geringer maken.

Wat nu de aanschaffing betreft van een batterij regeneratorovens met een voorgebouwden gemeenschappelijken generator, mag men veilig aannemen, dat de kosten 5 maal zoo hoog zijn als bij verbouwing van bestaande ovens met zelfstandigen in- of voorgebouwden generator.

Het regeneratie-principe zal zonder twijfel zijn voordeelen hebben, de praemissen waarvan Ingenieur Peischer is uitgegaan, zijn echter niet in overeenstemming met de werkelijkheid.

Er zijn tegenwoordig recuperator-ovens in bedrijf, met een brandstofverbruik vanl3--14 0/o en een temperatuur van de afgevoerde gassen van ongeveer 350° C. De voordeelen van den gemeenschappelijke generator (generatorgas van

constante samenstelling) en als gevolg daarvan een constante temperatuur, worden eveneens verkregen bij een zelfstandigen generator van nieuweren bouw, mits de bediening een serieuze is.

Resumeerende komt men aan de hand van de hier verwerkte gegevens tot de conclusie, le. dat het artikel van den heer Peischer bedoeld is als positief antwoord op de vraag of regeneratie voordeeliger is dan recuperatie.

2e. dat hij dit doel allerminst fieeft bereikt, doordat hij van verkeerde cijfers uitgaat en schijnbaar geen kennis heeft genomen van den nieuweren recuperator-ovenbouw.

3e. dat het vooralsnog voor gasfabrieken, welke door ombouw van ovens economischer moeten werken, geenzins geboden is om regeneratorovens te laten bouwen en „last not laest”, dat de feiten daar zijn om te bewijzen, dat de heer Peischer wat al te veel de werkelijkheid van den recuperatorovcn uit het oog heeft verloren.

De vraag, aan het hoofd van dit artikel gesteld, recuperatie of regeneratie, kan ik op grond van practische waarnemingen niet anders beantwoorden dan in het voordeel van de recuperatie. Voor nieuwen bouw zit er, althans schijnbaar, voordeel in regenerator-ovens doch voor verbouwing, waar de heer Peischer den nadruk op legt in zijn artikel, is de regeneratoroven m. i. een systeem, dat naast veel hoogere kosten absoluut geen voordeelen geeft boven den recuperator-oven.

Enschede, Mei 1919.

Luchtvaartteekcns op gashouders,

door W. J. Lugard.

In Februari 1914 werd boven Deventer de deugdelijkheid van ons systeem voor de luchtvaartaanwijzing op gashouders proefondervindelijk vastgesteld.

In de Kampioen van 12 Februari 1914 kon men lezen, hoe de luitenants-vliegenier Van Heyst met Coblyn en Versteegh met Roeper Bosch boven de gasfabriek aldaar cirkelden, waarvan de kleine gashouder, met medewerking van den zeer sportief-voelenden directeur, den

heer Bisschop, voorzien was van het kenteeken voor Deventer.

Een Zuid-Noordpijl, eenerzijds geflankeerd door een D, anderzijds door een V in witte kleur stak scherp af tegen het zwart van den gashouder.

Toen het eerste vliegtuig, een Henri Farmantweedekker, op een uitgestrekt grasveld bij de gasfabriek gedaald was, waren de eerste woorden van den waarnemer, luitenant Coblyn :

Sluiten