Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De teekens zijn uitstekend te zien op 1200 M en vermoedelijk nog veel hooger!”

Op het begin Juli 1914 gehouden wereldcongres van Toeristenbonden in Londen werd het systeem door den A. N. W. B. ter sprake gebracht en besloten, dat de aangesloten bonden samenwerking zouden zoeken met de aero-clubs in hunne respectievelijke landen, zooals de Nederlandsche Toeristenbond de medewerking verkregen had van de Kon. Ned. Ver. voor Luchtvaart en van de Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland.

In het later vast te stellen internationaal systeem van plaatsaanwijzing zou naar dat Nederlandsche denkbeeld kunnen gewerkt worden, aldus luidde het eindbesluit.

Ook de groote Engelsche pers begroette het denkbeeld met ingenomenheid.

Zoo stond het er goed voor, dat een Nederlandsch denkbeeld, waarvan het Engelsche Parlementslid W. Joynsen Hicks aan een groot banket getuigde, dat ’t hem zoo nuttig en practisch voorkwam dat het hem deed verzoenen met de afschuwelijke zwarte ketels der gasfabrieken, kans had den grondslag te worden van een geheel internationaal orienteeringssysteem.

Toen brak de oorlog uit en aan internationaal toerisme werd niet meer gedacht, inzonderheid niet aan internationaal luchttoerisme.

De lucht werd de kampplaats der moedigsten, voor den strijd in het luchtruim werd het vernuft der technici tot het uiterste gescherpt.

Het aantal aanwijzingen op de gashouders, hier en daar in ons land reeds aangebracht, werd niet uitgebreid, toen namens den Opperbevelhebber order werd gegeven om deze onmiddellijk te verwijderen, zoodra de oorlogstoestand zou intreden, hetgeen trouwens binnen een uur tijds zou kunnen geschieden.

Wel hadden een aantal gemeentebesturen, op advies der directies van de gasfabrieken en eenige particuliere gasfabrieken, besloten tot het aanbrengen der teekens, t.w.;

Gemeentelijke gasfabrieken: Almelo (A O), Amsterdam (A M), Arnhem (A H), Baarn (B N), Bergen-op-Zoom (B Z), Beverwijk (B V), Het Bildt (B T), Breda (B E), Doesburg (1) Bj, Doetinchem (D T), Edam (E M), Eindhoven (E H), Elburg (E B), Enkhuizen (E K), Goes (G S), Goirle (G I), Haarlem (H R), Harderwijk (H K), Helder (H D), ’s-Hertogenbosch (H B), Hulst (H U), Kampen (K P), Lochem

(L C), Middelburg (M G), Nijkerk iN K), Oosterhout (O H), Purmerend (P R), Roermond (R M), Schagen (S A), Schoonhoven (S H), Sueek (S N), Tiel (T I), Tilburg (T B), Utrecht (U T), Veenendaal (V D), Vlaardingen (V G), Waddingsveen (W X), Wageningen (W G), Woerden (W O), Ysselstein (Y S), Zaltbommel (Z B), Zeist Z Tj, Zwolle (Z W,, Zwijndrecht ( Z D).

Particuliere gasfabrieken : Amerongen i A R), Culemborg (C B), ’s-Gravendeel (G D), Hengelo (H O), Oisterwijk (O I), Vlissingen (V L), West-Terschelling (W T).

is het nu geen tijd om deze zaak wederom ter hand te nemen?

Van alle zijden leest en hoort men, dat de luchtvaart, die zoo groote diensten heeft bewezen aan den vernietigingsoorlog, thans in dienst van den wederopbouw van het oeconomische leven moet gesteld worden.

Laat Nederland het voorbeeld geven, opdat deze gewichtige plek in het net der internationale verbindingen' het eerst en het best toegerust zij om den vlieger en den luchtschipper den weg te wijzen, hem de zekerheid te schenken, vrijwel overal, waar hij zich boven ons land bevindt, te weten, waar hij is.

Is het noodig, de groote beteekenis hiervan aan te toonen?

Het schijnt overbodig en toch is het gebleken, dat, waar destijds herhaaldelijk Zeeland geteisterd werd door bommenaanvallen van van ~verdwaalde” vliegers, de autoriteiten niet wilden erkennen, dat een dergelijke aanwijzing althans de verontschuldiging zou ontzenuwen, dat men „verdwaald” was.

Niet alleen gashouders, maar ook de daken van groote gebouwen, zooals kerken, konden daarvoor in aanmerking komen in oorlogstijd.

In het buitenland heeft men dit erkend, in ons land niet.

Het bezwaar, dat men des nacht de aanwijzingen niet zou kunnen zien, kon weggenomen worden door verlichting met Rolicht of electrische lampjes langs de lijnen der teekens.

Het is wel te betreuren, dat het zoover niet gekomen is in ons land ; het zou zeker honderdmaal beter zijn geweest dan de geheel onvoldoende aanwijzing van Nederlandsch grondgebied door nationale vlaggen op de torens. Mogen de Directies onzer gasfabrieken thans

Sluiten