is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

agitatie ontstaan. Buurt- en andere yereenigingen ontraden den voorgenomen doorbraak en verandering ten sterkste. Als argument wordt o. m. aangevoerd, dat er geen werkloosheid te Amsterdam is, althans niet in de vakken die van het werk kunnen profiteeren en derhalve het argument dat de uitvoering lal geschieden uit een oogpunt van werkloosheidsbestrijding, onjuist is. Dit argument is niet steekhoudend. Op grond van de groote werkloosheid onder de grondwerkers te Amsterdam, en voor deze groep levert het voorgenomen werk veel arbeid op, heeft de Minister van Arbeid subsidie toegezegd in de kosten verbonden aan de uitvoering van eenige grondwerken.

De Peel. Er komt teekening in de plannen die in de Peel tot uitvoering zullen komen en aan honderden werk zullen verschaffen. Het volgende staatje geeft een beeld van de globaal geraamde kosten.

le. Voor de werken ten behoeve van de afwatering en de kanalisatie, dus de landbouwwelvaart, (tot 100 tons vaartuigen) ƒ 18.500.000

2e. Voor den uitbouw der hoofdkanalen tot scheepvaartwegen, voor de binnenvaart, (tot 600 k 800 tons vaartuigen) „ 24.500.000

3e. Uitbouw van scheepvaartkanalen in het kolengebied, voor de groote Maasvaart (2000 tons vaartuigen) „ 9.500.000

4e. Uitbouw van de kanaalverbinding van het van het kolengebied naar de Maas bij Cuyk, voor de groote Maasvaart „ 8.500.000

o se. Voor havens met spoorwegaansluiting, ten behoeve van gemeenten en mijnen „ 4.000.000

Totaal ƒ 65.000.000

Vervening als werMoosheidshestrijding. De gemeenten Bergen op Zoom en Halsteren hebben ter bestrijding der werkloosheid een turfontginning in het leven geroepen onder garantie dezer gemeenten. De arbeiders nemen het werk aan en voeren het uit. We hopen een volgend maal over dezen bijzonderen vorm van werkverschaffing die in deze streek nogal schijnt te bevallen, want in Halsteren hebben onder garantie van het gemeentebestuur de werkloozen reeds vroeger werken uitgevoerd, verschillende bijzonderheden te kunnen mededeelen.

De Zuiderzeewerken. Bij velen heerscht de meening dat, nu de Staten-Generaal besloot tot drooglegging der Zuiderzee, er onmiddellijk voor honderden werk zal zijn. Dit nu is een onjuiste meening. In een lezing gehouden te Delft heeft de heer Ir. V. P. J. DE Blooq van Kuppklen, ingenieur bij de Zuiderzeewerk en uitvoerig uiteengezet, dat er nog zooveel voorbereidend