is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 9317 aanvragen van werkgevers, waarbij 6097 plaatsingen bereikt werken.

Ook in dit verslag diende het schema als handleiding.

’s-Hertogenhosch. Uit het „Verslag omtrent den toestand en de verrichtingen der gemeentelijke Arbeidsbeurs tevens Districts-Arbeidsbeurs te ’s-Hertogenbosch over het jaar 1919” blijkt, dat de werkzaamheden dezer beurs in het verslagjaar tot tevredenheid stemmen. Het populair maken der Beurs blijkt daar in goede handen.

Het aangegeven schema werd als leiddraad genomen.

Tilburg. Ook verscheen het Jaarverslag 1919 der Tilburgsche Gemeentelijke Arbeidsbeurs, tevens Districts-beurs

Dit is het eerste verslag sinds de tijdelijke beurs in een definitieve werd omgezet. De resultaten worden bevredigend genoemd, terwijl men hoopvol op den ingeslagen weg voortgaat.

Bij de samenstelling werd ook hier het model gevolgd.

Zutphm. Een beknopt, duidelijk en eenvoudig verslag, dat in goed geteld, negen bladzijdjes druks juist den toestand en de verrichtingen der gemeentelijke Arbeidsbeurs van Zutphen over 1919 weergeeft.

Het aangegeven model werd voor de samenstelling blijkbaar wat uitvoerig geacht, hoewel de gestipuleerde lijn gevolgd werd.

Op de meeste dezer verslagen komen we te gelegenertijd nog wel terug om daaruit de een of andere opmerking naar voren te brengen. v. D.

Vahafdeeling voor de visscherij te Scheveningen. Naar het Corr. Bureau mededeelt, hebben B. en W. van ’s-Gravenhage op schriftelijke vragen van den heer K. Vi»k inzake de continuatie of ophelfing van het filiaal der Haagsche gemeentelijke Arbeidsbeurs geantwoord, dat een voorstel tot voortzetting der proef met de inrichting te Scheveningen van een vakafdeeling voor de visscherij dezer dagen verschijnt.

Centr. Rijksarbeidsbeurs.Vakafd.v. hotel-, koffiehuis- en restaurantbedrijf. Overzicht over de maand Maart 1920.

a. Inschrijving van werknemers.

Nog ingescbreven bij de vakafdeeling op 1 Maart 1920... 488

Ingescbreven in Maart door de vakafdeeling der Centrale Rijke Arbeidsbeurs 13

Overgeschreven van de arbeidsbeurzen 167

Totaal 668