is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Waterstaat de voorstellen te doen, welke haar noodig voorkomen ter bevordering van de ontwatering van den bodem;

2. aan de voornoemde Ministers desgevraagd advies te geven:

tt. omtrent verzoeken om steun voor plannen tot ontwatering van den bodem;

b. omtrent de oprichting en de organisatie van lichamen, welke zich de ontwatering van den bodem ten doel stellen;

c. omtrent de voorbereiding van wettelijke bepalingen voorzoo ver deze op de ontwatering van den bodem betrekking hebben;

d. omtrent alle overige zaken, welke met de ontwatering van den bodem verband honden.

Ontginning van Bitumenhoudende gronden. De Directie van de N.V. Bergerode, de bekende onderneming, die bruinkoolvelden in Zuid-Limburg exploiteert, heeft Ged. Staten van Overijssel verzocht concessie voor de ontginning van bitumenhoudende gronden in de nabijheid van Enschede en Losser te verleenen. Het is te hopen, dat een krachtig geleide ontginning in deze streek in zeer korten tijd wordt opgezet. En zijn daar nog honderden werkloozen, voor wie het van groote beteekenis is, dat meer geregelde werkgelegenheid wordt geopend.

Kredieten voor ontginningen. De resultaten der commissie van advies voor de ontginning van woeste gronden zijn reeds te bemerken. De Minister van Landbouw maakt bekend, dat voor de totstandkoming van kleine landbouwbedrijven op woesten grond van staatswege kredieten kunnen worden verstrekt. Zooals men weet is voor dit doel op de begroeting van Landbouw voor 1920, ƒ3OOOOO.— uitgetrokken.

Almelo. In het vorig nummer werd melding gemaakt van het besluit van den raad van Almelo om de exploitatie der verschillende gemeente-gronden nog voor een jaar op te dragen aan de Heidemaatschappij teneinde in dat jaar te kunnen onderzoeken hoeveel eigen exploitatie zal kosten. De discussies, pro- en contra gemeente-exploitatie geven geen aanleiding op deze zaak nog terug te komen, wel is het niet van belang ontbloot hier het betreffende voorstel weer te geven van B. en W., daar dit nog eenige bijzonderheden bevat, die ook voor andere gemeenten van belang kunnen zijn.

Voorstel betreepknde de exploitatie van gronden DER GEMEENTE.

De voordracht van B. en W. luidt als volgt:

Almelo, den Maart 1920.

Aan den Gemeenteraad.

In onze Memorie van Antwoord op het Centraal Rapport van het afdeelingsonderzoek der begrootingen voor dit dienst-