is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad, jrg 3, 1920, 1920 [Bijlage]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kamers, de cantines en andere daartoe geëigende miütaire lokalen. |

De commandanten geven zoodra doenbjk aan het departement van oorlog op, hoeveel exemplaren der keniiisgeving zij tot vermeld doel vermoedelijk noodig hebben. B. het samensteUen van deze opgaaf moet er van telkenmale wanneer een groep mditairen aan de beurt komt voor vertrek met groot verlof, een exemplaar opnieuw opgehangen en dat de te verstrekken voorraad exemplaren ongeveer voor een jaar voldoende moet zijn.

Officieren voor burgerbetrekkingen. Naar ons uit de dringen der betrokken officieren ter oore kwam, zou door den thans opgetreden minister van Oorlog met bestendigd zijn de maatregel, door den Minister van Oorlog ad interim, ]hr. mr.RTi\ DE Beerenbeouck, destijds genomen, om officieren in de g – legenheid te stellen, zich op een burgerbetrekking voor te reiden door hun nonactiviteit te verleenen met van half traktement.

Jaarverslagen. Als nummer 18 der Uitgaven van den Rijksdienst der W. V. en A. B. is verschenen het jaarveplag van dien Dienst over 1918, Ie gedeelte, handelend over Arbeidsbemiddeling en ook nog vermeldend Werkverruiming en Beroepskeuze. |

Het werkje kwam te laat in om reeds ditmaal uitvoerig te bespreken, doch bij vluchtig doorbladeren kregen we den indruk van zeer goed overzichtebjk, met hier en daar opmerkenswaardige gegevens en wenken. Daarnaast moesten we nu direct ae gegevens van 1919 kunnen leggen.

Haarlem. Verschenen is het 10e jaarverslag der gemeentelijke arbeidsbeurs te Haarlem. Dit verslag is opgemaakt volgens een schema, dat door de vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen is ontworpen en definitief vastgesteld, nadat alle aangesloten arbeidsbeurzen er een proef mede genomen hadden en bereid gevonden waren, in het vervolg het verslag op e aanaegeven wijze samen te stellen. Deze eenheid in den opze der verslagen van alle Arbeidsbeurzen is een groot voordeel, wanneer onderlinge vergelijking en naslaan van gegevens gewenscht is. J

" Het jaarverslag ’l9 van Haarlem geeft een duidelijk overzicht van het bemiddelingswerk, zoowel in het redactioneel als m het tabellarisch gedeelte. De grafische voorstelling op bladz. 3b toont vooruitgang. Het verslag sluit met een schetsteekemng van den plattegrond der beurs. |

I – ■ —I VAN Delft. |