is toegevoegd aan uw favorieten.

Groningse volksalmanak; historisch jaarboek voor Groningen, 1906, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook kan van menige heerd een lijst worden opgemaakt der voormalige bezitters, indien men slechts de oude grafzerken raadpleegt. En menige aardige trek uit het leven brengen zij vaak aan het licht. Zoo vond ik op eene vergeten en verwaarloosde grafsteen achter de kerkte ’t Zandt dit opschrift:

«Anno 1792 den 5 Januarij is de Eersame Ammo Jochums zoon van Jochum Jans in zijn leeven woonagtig op het Zandster Voorwerk kerkvoogd van de Mennoniten-kerk op Zijldijk in het 49= jaar zijns ouderdoms zeer Christelijk inden Heere ontslapen, verwagtende een zalige opstandinge alleen uit genaden voor Jesum Christum.

Hier slaapt een Telg van Mennoo's leer Uiteen vermaard Geslacht gesproten. Met Aardsche goed’ren Lof en Eer Van d’Alregeerder mild begoten. Op ’t Zanster Voorwerk leefd’ hij rustig Van Land, van Vee en Akkerbouw. Gods Tempelhuis betrad hij lustig, Getuigt ’t Zijldijkster kerkgebouw. Gods huis verzorgd’ hij naar zijn plie,t. En om des Dienaars werk te schragen Heeft hij een Liefdedaad verrigt. Tot nut en steun voor veele dagen.

Nog veel ware er te zeggen over de grafmonumenten van ons voorgeslacht. Mocht hetgeen ik hier heb aangestipt prikkelen tot verder onderzoek. De tijd zij voorbij, dat de graven geschonden en de zerken misbruikt worden als drempels en stoepen. Men geve ze veeleer een eereplaats in het choor der kerk. Mochten velen er hun aandacht aan schenken en de opschriften