is toegevoegd aan uw favorieten.

De sport illustratie; officiëel orgaan der Federatie van R.-K. Voetbalbonden in Nederland, jrg 14, 1934, no 34, 21-08-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADRESSEN Federatie van R.K.V.B. in Nederland. Secretariaat: Weerdsingel 0.Z,. 18, Utrecht. Telefoonnummer 10663, gironummer 80577. Bij de Federatie aangesloten bonden: lnterdiocesane Voetbal-Competitiebond. Secretariaat: Weerdsingél O.Z, 18. Utrecht. Telefoonnummer 10663, gironummer 204017. R K. Voetbalbond bisdom Breda. Secretariaat: Teteringschedijk 34, Breda. Telefoonnummer 4112. gironummer 166359. R. K. Voetbalbond bisdom 's-Hertogenbosch. Secretariaat: Voorstraat 77, Ammerzoden. R K. Limbmgsche Voetbalbond. Secretariaat: Pastooi Habetsstraat 37, Maastricht. Telefoonnummer 191, gironummer 124337. R.K.V.B. aartsbisdom Utrecht. Secretariaat: Stationsdwarsstraat 5, Utrecht. Telefoonnummer 16704, gironummer 58488. Diocesaan Haarlemsche Voetbalbond. Secretariaat: Prins Hendrikstraat 133. Zaandam. Telefoonnummer 3191, gironumrfiet 76445.

Abonneertuophetmaandblad DeKatholiekeïurner Officieel orgaan van de Federatie van R. K. Gymnastiekbonden in Nederland Abonnementsprijs f 1,40 per jaar, franco per post Bij collectief abonnement voor vereenigingen veel voordeeliger. Vraagt inlichtingen bij de administratie: Weerdsingel O.Z. 18, Utrecht

OFFICIEEL

R.K.F. De volgende voorstellen zijn op de algemeene vergadering der Federatie aangenomen en zijn derhalve voor alle aangesloten bonden bindend geworden: I. De bepalingen gerechtigdheid van spelers worden .aangevuld met een nieuwe alinea luidende: Spelers die overschrijving aanvragen naar een vereeniging „vaneen niet bij de R. K. Federatie aangesloten bond, worden met ingang van den datum, waarop de betreffende vereeniging de mededeeling dienaangaande per aangeteekend schrijven bereikt, ongerechtigd. 11. Eensluidende voorschriften voor het overnemen van schorsingen en royementen van de bonden door de R.K.F.: 1. Vereenigingen, die het voornemen hebben leden wegens schuld te royeeren, of wegens wangedrag te schorsen, zijn verplicht hiervan den betreffenden leden onder aangeteekend schrijven kennis te geven met opgave van: a. de reden der schorsing; b. de hoeveelheid der schuld; c. den – termijn van minstens 14 dagen, waarbinnen betaald moet zijn. 2. Heeft het lid binnen dien termijn zijn schuld niet voldaan, dan geeft de vereeniging het roye* ment of de schorsing door aan den diocesanen bond. Geen royement of schorsing wordt door den

bond in behandeling genomen, dan na overlegging door de vereeniging van bewijsstukken (copie en strookje van aangeteekend schrijven) van voorgenomen schorsing of royement. Royement wegens contributieschuld over langer termijn dan een jaar, of ouder dan een half jaar, wordt niet overgenomen. 3. De diocesane bond, die een royement of schorsing ter overnamè ontvangt, geeft de(n) betrokkene (n) kennis, dat het royement of de schorsing is ingekomen en stelt het lid (de leden) inde gelegenheid binnen 10 dagen van zijn bezwaren te doen blijken, of het verschuldigde bedrag bij de vereeniging of den bond te deponeeren. 4. Wordt deze termijn van 10 dagen niet benut om de schorsing of het royement te voorkomen, dan geeft de bond de schorsing of het royement door aan de R.K.F. ter overname en publicatie. 5. Voor zoover het betreft royementen van gcheele vereenigingen gelden de volgende bepalingen; Een bond, die het voornemen heeft een aangesloten vereeniging te royeeren wegens wanbetaling, geeft hiervan kennis bij aangeteekend schrijven aan voorzitter en secretaris der vereeniging. Is de vereeniging bij twee bonden , aangesloten, dan wordt gelijktijdig aan het sefcretriaat van den anderen bond eveneens van het voornemen kennis gegeven. Is binnen 14 dftgen na. verzending der aangeteekende brieven geen betaling geschied. dan worden de leden der aangesloten vereeniging SPORTHORLOGES en MEDAILLES enz. FIRMA JOH, M. BRUNS Nassaulaan 11 – Tel. 3086 BUSSUM

hoofdelijk voor hun deel der schuld aansprakelijk gesteld. Het royement der vereeniging wordt den gepubliceerd. Na 14 dagen volgt het persoonlijk royement van die leden, die hun deel der schuld niet hebben voldaan. 111. Uniforme voorwaarden voor het aannemen van nieuwe vereenigingen door de aangesloten bonden: 1. De vereeniging zal minstens 20 leden moe* ten tellen. 2. Zij zal overeen eigen speelveld moeten kunnen beschikken. 3. Zij zal ‘ een kleedgelegenheid moeten hebben op het terrein. 4. In plaatsen waar slechts een parochie is, wordt slechts een vereeniging toegelaten. Het bondsbestuur zal van deze bepalingen in bijzondere, gevallen dispensatie kunnen verleenen. Waar op dergelijke plaatsen reeds meei; dan een club bestaat, zal het bondsbestuur er naar streven dat deze clubs combineeren. Royementen en schorsingen. J. Rensen, R. J. Rensen, M. Hendriks, Doornenburg (Doornenburgsche Boys—R.K.U.V.B.). Gerehabiliteerd: F. Scheerder, J. Scheerder, Greffelkamp C 41, Didam (D.V.C.—R.K.U.V.8.). LUNCHROOM – RESTAURANT DB BIJENKORF Bonds-café A.N.W.B. Lid dor N.R.V. VISSERINQSTRAAT 1, hoek Kanaalstraat IJMUIDEN TELEFOON 591 Gezelligste zitje tor plaatse op ’tterras Schitterend gezicht op de sluizen PRIMA KEUKEN – BILLIJKE PRIJZEN Aanbevelend, H. REEHORST

958