is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 2, 1876, 1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrijdag’s na zijn overlijden, was het ïde tweede Vrijdag” der maand en aanbiddingsdag der Vereeniging tot vereering van het H. Sakrament in de Krijtbergs-kerk.

De kerk was alle uren, veel meer nog dan gewoonlijk, met geloovigen gevuld, en honderden lagen voor het H. Altaargeheim neêrgeknield, om daar troost te zoeken in hunne droefheid en vurige gebeden uit te storten voor de zielerust van hem, die hun zoo menigmaal, met zulk een brandenden ijver, deze bron van opbeuringen barmhartigheid had aangewezen.

Zohdag-avond daarop was het ,• ondanks de hevige regenbuien, geruimen tijd voor den aanvang der Zielenvespers, overvol.

Maandag, den 12“ Augustus, hadden de plechtige uitvaart en begrafenis plaats. Slechts met kleine tusschenpoozen werd van den vroegen ochtend af de H. Communie onafgebroken uitgereikt.

Het H. Misoffer werd opgedragen door den Zeer-Eerw. Heer J. H. Ruscheblatt, Deken en Pastoor te Alkmaar, die daarbij geassisteerd werd door den Zeer Heer H. J. H. Ruscheblatt, pastoor te Duivendrecht, gelijk eerstvermelde een neef des overledenen, en door twee paters der Sociëteit van Jesus.

Een (link bezet koor voerde op keurige wyze deßequiem-Mis van Verhuist uit, en de Wel-Eerwaarde Pater F. C. Heijnen S. J. hield de lijkrede.

Daarna was het treurig oogenbhk aangebroken waarop het stoffelijk overschot van den algemeen beminden priester ter laatste rustplaats zou worden overgebracht.