is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 3, 1877, 1877

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PEJÀKKIJEN ,

wtuu'bij boeten en strafbepalingen door de toenmalige regering werden vastgesteld tegen de uitoefening van de katholieke godsdienst, en het verblijf der eerw. paters Jezuieten.

1580. 31 Maart. Resolutie van den Landsdag, inlioudende verbod aan alle priesters en geestelijken van alle pauselijke diensten enz. op verbeurte hunner pensioenen , en arbitraire correctie; (zie Schotanus bl. 850) nader aangedrongen bij missive der Gedeputeerden van U April 1580.

Idem 10 Juni, verbod van den Hove, dat door de atgezette priesters geene conventiculen worden gehouden.

Idem 25 September, uitschrijving van den Luitenant-Gouverneur, dat alle geestelijke personen worden opge-

roepen, tot verantwoording van hun gedrag. 1581. 7 April. In het provisioneel reglement van Prin.s Willem den 1“ op het stuk van Regeering in Friesland werd door den zelven voorgesteld, tot zoolang geene nadere bepalingen hierop gemaakt waren , geene andere Religie dan de Gereformeerde in dit gewest te dulden, hetwelk voor goed werd aangenomen, mits men intusschen aan de gewezene (afgezette) priesters, die zich goed gedragen hadden, een eerlijk onderhoud zoude geven. (Winsemius Chron. bl. 700).

1582. 16 Juni. Stedelijke ordonnantie te Leeuwarden, dat geene gewezene onveranderde priesters of monniken binnen de stad mogen kf)raen, op verbeurte van kleed, en arbitraire correctie.

1584. 21 November. Verbod van oproerige boeken, Pauselijke conventiculen, dragen van geestelijke kleederen. Cau, Deel I, bl. 211.

1587. 23 Juni. Verbod tegen de bedevaarten en andere superstitiën, bl. 219.

1588, 10 Juni. Hetzelfde (aldaar).

1591. 12 Maart. Verbod der Staten van Holland, om verdachte uitheemsche univer.siteiten te bezoeken, bl. 22-3;