is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WlOili illTli-HIIZUII

VAN DE

F'irma J. MEN & ZOON

De Firma der bovenstaande Kationaie Militie-Verzekering heeft bij deze de eer aan belanghebbenden ter algemeene kennis te brengen:

Dat zij zich even als vorige jaren blijft belasten met het stellen van Plaatsvervangers en i\nininerverwisselaars door het geheele Rijk, en zij het haar geschonken vertrouwen zal trachten waardig te blijven. J ’ J unaargescnon

Dat zij ten allen tijde de belangen harer deelnemers waarborgt: r? «voor PlaatsvervanKei-s ingev. de art. 49 en 50 der Wet, dat is met. garantie vZ voor den opvolgenden Broeder of Broeders, en b voor Xuninierverwissclaari iniev" .1. w"erv.'„"»?9

De belanghebbenden worden aan het nut eener vroegtiidigc verbiiiteiiiii« herinnerd, waartoe grelegenheid bestaat aan het liootVlkantom- te Utreeht VlJu! tensche weg, L. IV«. 23 alvvaar tevens op franco aanvrage Reglementen ter inza“ê zgn te bekomen, waai van ieder belanghebbende wordt uitgenoodigd kennis te nemen.

J. 111:11 XOOM.