is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerkvervolging zijn wijzen raad of vermogenden bijstand inriepen, mochten onlangs daarvan getuigen zyn, toen Mgr. Lachat, de bisschop van Bazel, dubbel eerbiedwaardig om zijn ballingschap, aan Haarlems bisschop een bezoek bracht, om daar te ondervinden hoe Monseigneur deelde in het naamloos leed der vervolgden en uit zijn overstelpt gemoed de taal van moed en opbeuring wist uit te spreken.

Dominus pi'ovidehit’— löde HeGr zal zorgen was het wapendevies des Bisschops. In die spreuk ligt het getuigenis, dat Z. D. Hoogwaardigheid steeds op God zijn vertrouwen stelde. Daarom is hij niet beschaamd geworden. Haarlems Bisdom werd onder zgn beleid met rijke zegeningen overladen, en uit dankbaarheid daarvoor, bidden wij, dat die eigen wapenspreuk in den vollen zin des woords ook aan den Bisschop zelven, die haar voerde, moge voltrokken worden.

Domims providehit ïde Heer zal zorgen”. Hy zal Zijn trouwen dienaar in eeuwigheid bonen!

Wij laten hierbij als overzicht van de vele en verschillende werkzaamheden, waartoe Z. D. Hoogwaardigheid geroepen werd, de merkwaardigste datums van zijn arbeidzaam leven volgen.

Nog vóór zijne priesterwijding, mde jaren IO.ZO, werd hij benoemd tot professor in de Rhetorica en Philosophie; te Keulen ontving hij d& H. Priesterwyding op den 8” September van het jaar 1824. Na vervolgens in Oktober 1825 assistent te zijn geweest te Cromvoort en te Heusden, werd hij den 80“ Januari 1826 tot kapelaan benoemd te Eindhoven. Vervolgens werd hem, den 10“ November 1829, te Herlaer de leerstoel der Theologie aangeboden, dien hij behield tot 12 September 1834, toen hij sekretaris werd van den Apostolischen Administrator van het Vicariaat ’s-Hertogenbosch.

Op den 23“ Maart 1852 ontving hij zijne benoeming tot Pastoor te Boxtel en Deken van Oirschot. Later,