is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 4, 1878, 1878

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij te Tilburg had doorgebracht, en toen hij Koning geworden was, versierde hij de borst van den edelen Zwijsen eerst met het ridder-, daarna met het Commandeurskruis van den Nederlandschen Leeuw. Nog later werd Mgr. benoemd tot Groot-Officier der orde van de Eikenkroon.

In -1842 werd pastoor Zwijsen tot de bisschoppelijke waardigheid verheven. Paus Gregorius XVI preconiseerde hem tot bisschop van Gerra i. p. i. en tevens tot coadjutor cum jure futurce sucsessionis van Mgr. Henricus Den Dubbelden, in diens hoedanigheid van Apostolisch vicaris , van ’s Hertogenbosch. Tevens werd den nieuwen bisschop het bestuur opgedragen van de districten Ouyk, Nijmegen, Druten, Megen en Ravestein.

De consecratie van den nieuwen bisschep had plaats op den 17 April 1842, in de H. Dionysiuskerk te Tilburg, en werd verricht door Mgr. baron van Wyckersloot, bisschop van Curium, geassisteerd door Mgr. J. A. Paredis, toenmaals bisschop van Hirene, later van Roermond, en Mgr. J. F. Laurent, bisschep van Chersonesus. De vreugde der Tilburgers kende geene grenzen.

Elf jaren lang bleef Mgr. Zwijsen zijne betrekking vervullen, en hij deed dit met een ijver en zorg, die de heerlijkste vruchten voor de geloovigen opleverden. Wat hij voor Tilburg had gedaan, trachtte hij, waar het mogelijk was, te doen voor zijn geheel vicariaat.

Bij dat al kwamen beslommeringen en bezigheden van verschillenden aard hem bezig houden. In .1847 werd hij, bij de bevordering van den Pauselijken gezant te ’sHage, Mgr. Ferrieri, tot eene andere bediening, belast met de waarneming van het interim en tevens met het vice-superioraat der Hollandsche missie. Later had hij natuurlijk een werkzaam aandeel aan de voorbereidende werkzaamheden tot de herstelling der hiërarchie, en bij dat alles blonken zoozeer zjiie veelzijdige schoone hoedanigheden, dat het oog van den H. Stoel wel op hem vallen moest, en hij tot aartsbisschop werd benoemd van de herstelde Kerkelijke Nederland-