is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 5, 1879, 1879

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bchops en van zijn groot-vicaris verzegeld werden. Weldra doorsnuffelden de politieagenten het bisschoppelijk verblijf in alle richtingen en verklaarden zij den Jesuïeten, dat deze de vertrekken op staanden voet moesten ontruimen.

Het bevel is formeel. leder haast zich weg te nemen wat hem toebehoort; men werpt het beddegoed het raam uit, brengt de meubels naar het voorportaal, en regelt daar de verhuizing. Nauwelijks waren deze toebereidselen geëindigd, of de koninklijke commissarissen gaan van deur tot deur om alles te verzegelen. Ze waren de kapel genaderd en wilden ook daar de hand aan slaan; op dat oogenblik verscheen de vicaris-generaal, de eerw. heer Le Surre; hij protesteerde en vroeg met waardigheid, waaraan de Grod der Eucharistie die beleediging verdiend had. Men gaf gehoor aan die opmerking. Het was vier uur en de heeren dachten er nu aan om het middagmaal te nuttigen. Zij gingen aan tafel en de novice Bruno Vercruysse i) bediende hen.

Bij het einde van den maaltijd gaf de koninklijke commissaris Lion aan de Heeren van 't huis van Retraite zoo noemde men de Jesuïeten kennis, dat ze do bisschoppelijke woning vóór den avond moesten verlaten. Pater Vincent Lemaitre vroeg bij het vernemen van dat bevel, wat men ten hunnen laste wist in te brengen en welke maatregelen men ten hunnen opzichte genomen had; want na de religieuzen uit hun woning verjaagd te hebben, zou men ze toch ongetwijfeld niet willen dwingen den nacht in het voorportaal door te brengen ?

De commissaris bekende, dat hij ten opzichte der

1) Pater Bruno Vercniysse, die den 9 October 1817, tegelijk met Perdinand Helias in de Sociëteit trad, leeft nog en kan, na een apostolaat van zestig jaren, de waarheid van ons verhaal door zijn getuigenis bevestigen. Z. Eerw. is de schrijver van een werk, getiteld: Méditaüons pratiques, dat allcrwege zeer gezocht en in de meeste talen van Europa vertolkt is.

23