is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stichten en Vereenigingen, daardoor aangespoord mogen worden tot medewerking.

Professor de Beucker schrijft: „De Pius Almanak is een schoon historieboek geworden, die onontbeerlijk wordt voor Katholieke Nederlanders. Het is eene schakelketting, die al de Katholieke Vereeniging met al de goede werken omvat en daardoor een onderling vertrouwen, een ongewone sterkte opwekt onder de Katholieken, omdat zij het aantal van zooveel moe" dige medestrijders leeren kennen, waarvan vroeger geen besef hadden, en bij dit alles behoudt dit jaarboekje eenen gelukkig ernstigen en zuiver Kristelijken toon, en blijft van nuttelooze schertserij, waarin een almanak zoo gemakkelijk vervalt, geheel vrij”.

Mochten wij meer en meer de gunst der Katholieken verdienen; mocht door ons jaarboekje niet alleen de moed der Katholieken worden aangewakkerd, maar ook eens in Nederland een Bond, een Pius-Bond tusschen alle Katholieke Vèreenigingen, zooals in den Kerkelijken Staat, ontstaan, dan zou de hoogste wensch vervuld zijn van.

de Eedactie van den Pius-Almanak.

H. Henricnsdag, IfSl.