is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrift sluiten hieromtrent, volgens Fürst, allen twijfel uit.

Vraagt mea, waarom de profeet uit de verschillende hebreeuwsche woorden, welke het begrip des ofi'ers uitdrukken, juist het woord koos, dat ook voor het opdragen van reukwerk wordt gebruikt, dan is het antwoord eenvoudig. Malachias wilde aldus tegelijk de soort en wijze van offeren beduiden, zooals die in het joodsche land naar het voorschrift der wet i) bij de zoogenaamde Minchah-offers ( nrua ) moest worden gebezigd. Die offers werden tegelijk met reukwerk opgedragen, daar de priester het uit zuiver meel bestaande offer vóór het verbranden geheel met reukwerk bedekte.

111.

TWISTREDE VAN DEN H. WIJSGEER JUSTINÜS MET DEN RABBIJN TRYPHON OVER DE VOORZEGGINQ TAN MAIAOHIAS.

Ik geloof hiermede het philologisch onderzoek te moeten sluiten, om niet door eene verdere verklaring van de spraakkunstige vormen der hebreeuwsche woorden het geduld der lezers op eene te zware proef te stellen. Ik had anders voor mijne beweringen nog de aanzienlijkste protestantsche schriftverklaarders en taalvorschers, zooals Gresenius, Ewald, Eürst en meer anderen kunnen aanvoeren. Liever richt ik den blik des lezers op een ander schouwspel, hetwelk hier in Syrië in de eerste eeuwen der christelijke jaartelling plaats greep,

1) Lev. 11. 1, 2. „Anima cnm obtulerit oblationem sacrificii Domino, simila erit ejuß oblatio: ftindatque super eam oleum, et ponet thns, ae deferet ad filios Aaron sacerdotes; quorum nnus tollet pugillum plenum similae et olei, ae totum thns, et ponet memoriale super altare in odorem snavissimum Domino.”