is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 8, 1882, 1882

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezes beroep op de voorzegging van Malachias nog de mogelijkheid had ingezien, des wijsgeers onverbiddelijke gevolgtrekkingen te ontwijken? Maar Tryphon kende te goed den tekst der H. Schriften, hij was te nauwkeurig bekend met de betreffende voorschriften voor de offers, om iets van gewicht tegen het schriftuurbewijs zijner tegenpartij te kunnen inbrengen. „Het opdragen van tarwebrood (similise oblatio)”, zoude deze, inet het oog op Malachias I; 10 zonder vrees van ernstige tegenspraak hem kunnen zeggen, „dat offer van het fijnste meel, hetwelk in de wettelijke voorschriften tot in de kleinste bijzonderheden wordt geregeld i), is een voorafbeelding van de Eucharistie en het eucharistische offer in onze Kerk.”

Om zijnen tegenstander nog geduchter te treffen, geeft de H. Justinus geheel de plaats van Malachias, en gaat dan aldus voort: „Over onze (namelijk der bekeerde heidenen) offers, die overal worden opgedragen, dat is: over het eucharistische brood en evenzoo over den kelk voorzegt reeds Malachias, dat wij den Name Gods er mede zullen vereeren, terwijl gij Hem onteert.”

Justinne, die nog aan de deur stond der apostolische eeuw, spreekt hier, zooals de overige Kerkvaders van het Oosten en van het Westen.

In eene onderrichting over het H. Misoffer zeide de H. Joannes Chrysostomus tot het volk van Antiochië: „Alle offers der oudheid omsluit en omvat de nieuwe wet der genade in een enkel offer.” *)

1) Lev. II: 2. VI: 15.

jDst. Dial. c. Tryph. 1. c. „Similae oblatio figura fnit Eucharistiae.'” . . _ .

3) L, c „De nostris gentium, que omni loco offenmtur sacrifi-CÜB, hoe est pane Eucharistiai ct poculo simlliter jam tune locutus est Malaehias praedicens, nos quidem glorificare nomen ejus, vos autem profanare.”

4; In Ps. 95. „Omnia Teternm sacrificia nova superveniens gratia nno complectitur sacrificio.”