is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het heiligdom was verlaten, hij was alleen.

De godslamp voor het Tabernakel, wierp als een ster van hoop, haren stillen bewegelijken glans spelend door de hooge, half duistere booggangen heen.

Een zinnebeeld der biddende ziele.

Van buiten drong met tusschenpozen tot in de stille kerk, het vroolijke gedruisch van vele gelukkige stemmen, waartusschen de schetterende toonen der muziek uit de verte heen klonken.

Dan kwam het zacht van zijne lippen: Dank, o Moeder, voor mijne kinderen, dank voor uwe moederlijke bescherming.

Lang nog bad hij zoo.

J. E. 11. MEXTEN.

Rolduc, feestdag van Maria’s Geboorte.

ST. JOSEPirS-fiOLlEfiE

te TURNHOUT.

QTMÏTJS.BI'O'M,

voor de Latijnsche Studiën en de daartoe voo]-- bereidende Scholen ONDER HET BESTUUR DER

Effif, PITEUS HN B CKEIIMP JESi. Kostgeld 440 franken, ongeveer 210 gulden per jaar. Dit G-YMNASIUM is bijzonder geschikt voor Jonge Heeren, die zich op de Latijnsche Studiën toeleggende, verlangen terzelfder tijd in de Fransche taal ervaren te worden.

Voor Prospectus en nadere inlichtingen wende men zich tot den Eerw. Eeotor St. Joseph’s Gesticht—TURNHOUT.