is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 ET BE O' Xï' S.

Bladz.

Aan den Lezer 5 De Kerkelijke overheid in Noord-Nederland 7 Metropolitaan-Kapittel Kathedraal-Kapittel van T Bisdom Haarlem 12

» )> », Bosch 15 » » „ Bredra 17 » *» Roermond 20

Dekenaten in het Aartsbisdom . 9 » „ ~ Bisdom van Haarlem 13 »> » » » „ 's Bosch . . , 15

» I* „ „ Breda . . v 18 j> « j> >, „ Roermond ,20 Vasten-Dispensatiën voor 't Aartsbisdom Utrecht, het Bisdom Haarlem en het Bisdom ’s Bosch IQ Vasten-Dispensatiën voor T Bisdom Breda ' 18

» » >» ~ Roermond 21 Voorwaarden der Advertenticn in den Pius-Almanak. . . . ! 25 Kalender voor al de Bisdommen van Nederland 26 Veranderende Feest- en Vastendagen .* ! 29

(Quatertemperdagen 29 Zons- en Maansverduisteringen ! 30 Merkwaardige dagen voor Nederland’i Katholieken 31 Tarief van Ttlegrammen voor landen binnen Europa 65

De Koninklijke Pamilie 37 Tarief van het zegel . . * * 71 Waarde van eenige vreemde Muntspeeien 73 Frankeering van Brieven voor Nederland 75 Aauteekenen van Brieven en Drukwerk 79

Iraiikceriiig van Drukwerk voor Nederland. . 80 Postwissels en Kwitanties ' 83 Postbewijzen * * 83 Telegraphische Postwissels 34 Vrijstelling van Briefport, enz i !!!!!.' 83

Postspaarbank 86 Posttarief naar de Ned. Koloniën in Oost- en West-Indiën... 87 „ „ België

„ „ andere landen Yan Europa gg „ „ landen buiten Europa welke niet tot de Postvereeniging behooreu