is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ropeescbe stadswijk te verschijnen. De Sineezen moesten wel doen wat bun gezegd was, en boe ongaarne ook, voerden zij de beide ecbtgenooten mede . • .1 f

Zoo was dan eindelijk de vrede gesloten, en liet jongetje bleef tot onze groote vreugde bij ons. Men doopte bet en liet het den dokter zien. Hij verklaarde, dat de gebrekkelijkheid van bet kind aan de zorgeloosheid der moeder te wijten was. Deze, onbekommerd gelijk vele andere heidensche vrouwen, placht den kleine op baren rug vast te binden , om zoo beter te kunnen werken. Het jongetje, genoodzaakt altijd in dezelfde gedwongen houding te blijven zitten , bad eene wonde gekregen onder de knieschijf; de'spieren waren ineengekrompen en bet been bleef gebogen' Daar bet nog zeer jong was, gaf de dokter eenige hoop, dat door verloop van tijd, bij goede verpleging, bet been weer recht kon groeien , en waarlijk onze kleine Sinees betert van dag tot dag. Wij houden er veel van, en de knaap schijnt ook gaarne bij ons te zijn. Geniet in vrede uw geluk , lieve kleine, bode van bet Kindje Jesus! bet water des doopsels beeft uwe ziel van de erfzonde gezuiverd, en zoodra gij iets kunt begrijpen, zullen wij u vertellen, met welke liefde onze Heer en God, in een stal geboren, u naar de Missie zond juist op den dag, dat Hij zelf ter wereld is gekomen. Wij hopen, dat gij Hem dan ook zult leeren beminnen, zijne wetten volgen en zijne lessen getrouw beoefenen

OUDE DOSTZEOELS.

TEN BATE VAN HET GENOOTSCHAP DER H. KINDSHEID

ZIJN INGEKOMEN VAN 8 JUNI TOT 8 AUGUSTUS 1898 VAN

Mej Bernardina Courtens , Beers. 2858. Mej. Christina Heyneman, Arnhem. 1500. Het Larinkssticht te Enschede. 12.300 Den jongenh. Gerard Hilkes , Grave. 1000 Mej. Wed. A. Manders geboren de Vos, Vechel. 7000. Een geschenk ter eere van ’t H. Hart van Jesus, door de schooljeugd van Didam bijeenverzameld 10.000. Mej. Arnolda Tinnebroek, Liempde. 1500. Mej. Christina Baart, Stoppeldijk. 5000. Mej. de Wed. W. Belt, Rondebroek onder Kuinre. 2000. De Zelatrrcen van het Genootschap der H. Kindsheid, te Rotterdam. 180.000. Mej. Johanna Scheepens, St. Hnbert. 2000. Mej. Marie Bots, Bergeijk. 2400. Van de Zelatricen te Wall. 7000. Den jongenh. Jan Clevers, Broekhuizen 1000. Mej. Christina v. d. Besselaar, St. Michiels Gestel. P2OO. Mej. Joanna van Gestel, Tilburg. 2000. Mej. Maria van Liesbout, Scbijndel 2000. Den jongenb. J. M. Blommestijn, Uithoorn. 1000. Mej. Th. B. C. van Buuren , Voorburg. 3000. Mej. H. Maessen van R indsbergen , Wageningen. 1500. Mej. Clasina Buijs , Herpt.