is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij, doch zulke mannen zijn dun gezaaid. Bovengenoemd voordeel wordt echter opgewogen door eene moeilijkheid, die wij niet hebben , namelijk dat zij hunne berekening niet kunnen nagaan, tenzij zij hunne eerste berekening vernietigen, ofwel hunne toevlucht nemen tot een tweede telbord, hetwelk weinigen bij de hand hebben.

Zoodra er sprake is van meer ingewikkelde berekeningen, moeten de Ghineezen natuurlijk wel andere middeltjes bij de hand nemen, doch zoolang men zich beperkt tot de vier gewone oefeningen met hunne toepassingen, kan ik hun telbord practisch noemen.

Hoe komt het, dat er zoo weinigen worden gevonden, die er gebruik van maken ? Eensdeels wijl in bijna geene enkele school de rekenkunde geleerd wordt en anderdeels wijl men ’tzich veel lastiger voorstelt, dan het werkelijk is. Op eene enkele bladzijde kan ik alle formules schrijven, die voor de vier berekeningen noodig zijn. Met eene korte verklaring en wat langere oefening kan iemand, die wat gezond verstand heeft, (hij behoeft daarom geen geboren rekenkundige te zijn), in betrekkelijk korten tijd de noodige begrippen van chineesche rekenkunde opdoen. Mijne studenten moeten daarom beginnen deze formules van buiten te leeren, waarna ik ze hun uitleg, om daarna tegelijkertijd ook onze Europeesche cijferkunst aan te leeren. Ik hoop dat zij het zoover zullen brengen, dat zij later ten minste de weinige berekeningen zullen kunnen maken, die in ’t gewone leven van een Chinees voorkomen. Het vraagstuk oplos.sen, dat Z. D. H. de Aartsbisschop van Saizburg aan een kind stelde, hoeveel het reeds gekost had aan zijne ouders, zullen zij waarschijnlijk niet kunnen; evenmin wat zij aan UH.Eerw. verschuldigd zijn. Ik zal me dus moeten vergenoegen UH.Eerw. en aan alle weldoeners onzen dank te betuigen en blijf, Hoogeervy. Heer,

Uw dankbare in Ghr.

G. Frederiks, dir. van ’t seminarie.

Si-siang, 20 Nov. ’9B.