is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rome ontvangen, dat wij gelukkig zijn hier vertaald te doen volgen; ’t was eene verrassing, door de Dames Tresoriersters haren Directeur bereid.

« Allerheiligste Vader,

De Tresoriersters van het Genootschap der H. Kindsheid te Tilburg, parochie van den H. Dionysius, vereenigd ter gelegenheid van het gouden jubelfeest van dit H. Genootschap, neergeknield aan de voeten van Uwe Heiligheid vragen den pauselijken zegen voor hun Zeereerw. Directeur, die zooveel belang stelt in het welzijn van het Genootschap.

De Oppertresorierster,

Jeannette v. Roessel.

Antwoord.

«Jtte. V. Roessel, Tilburg Holland.

De H. Vader verleent den gevraagden zegen aan den Heer Pastoor J. B. Bots.

Kakdin.4al Rampolla.”

(Eenige dagen na het feest viel ook de Oppertresorierster dezer parochie; Jeannette v. Roessel de hooge onderscheiding te beurt den zegen van den H. Vader benevens eenige prachtige gravuren uit Rome te ontvangen.)

Spreker ging voort met hulde te brengen aan de wakkere Tresoriersters, aan de ijverige zelatricen, wenschte haar allen en allen leden voortgang in ijver, want is er ook al heel wat geschied, er blijft nog zoo menige verovering op het heidendom te behalen. In korte trekken wees ZEw. hier op de barhaarsche wreedheden van het heidendom en zette daartegenover de macht der Ghristelijke liefdadigheid; hij duidde nog bijzonder op den zegen , dien het H. Genootschap ook aan Christelijke moeders en kinderen verschaft, om te eindigen met een hartelijke en vurige bede tot het Goddelijk Kind.

Bij ’t einde van het H. Offer sprak een « arm Chineesje” eene vurige dankbede tot het Goddelijk Kind, uit naam van