is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooveel geredde zieltjes, dankte vooi' zooveel zegen door het Genootschap verspreid.

De gewone zegen der H. Kindsheid werd den kleinen gegeven door den ZEw. Heer Pastoor.

De WelEerw. Heer kapelaan Goossens, die deelnam aan de Bedevaai't der Wereldhulde, verscheen daarna om den pauselijken zegen te geven, krachtens de machtiging hern door Z. H. verleend in de bijzondere audiëntie van 16 Mei j. 1.

Door den ZEw. Heer Pastoor was nog lezing gegeven van een schrijven van onzen geliefden Kerkvoogd Mgr. van de Ven, waarin Z. D. H. hulde brengt aan het Bestuur van het Genootschap, dank aan de schoone vereeniging voor al het goede gedurende vijftig jaren verricht en zijn bisschoppelijken zegen schenkt aan allen.

Ook de HEw. Heer Mgr. A. v. d. Laar, Vicaris van het Bisdom en Directeur van het Genootschap, wegens ziekte verhinderd aan de uitnoodiging het feest hij te wonen, gevolg te geven , zond een schrijven van deelneming en ingenomenheid met het gouden juheltij.

Niets is dus verzuimd om dit feest luister bij te zetten, doch; geen feest zonder zang. Een koor van vele honderden bezong den jubel der vijftig jaren ; dan werd in ademlooze stilte een Solo, een Duo aan boord , die aan engelenstemmen denken deed; helder, zuiver klonk het door de ruime kerk. Dan juichte weer het gansche kinderkoor. ’t Was een gejubel, zoo zalig, zoo zoet, dat den kleinen een voorsmaak des Hemels toescheen. Na hun geldelijk offer aan Jesus’ voeten te hebben neergelegd, verlieten allen den tempel, hij voorbaat zich verheugend in den heerlijken namiddag.

Het weder was prachtig, ’t Program van een beraamden optocht was een kunststuk dat den ontwerpers eer aandoet. « ’t Was,” om met den gewijden redenaar van dezen morgen te spreken, «een heerlijk idee, bij deze gelegenheid den

A.

6