is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 50, 1900, no 295-300, 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AP. VICARIAAT VAN OOST-HOE-PÉ.

Brief van de EE. Zusters van Verona]in Hoe-pé, aan den Hoogeerw. Heer Algemeen Bestuurder des Genootschaps.

Han-kjoe, 42 Augustus 1900.

Hoogeerwaarde Heer

HM et betraande oogen en gebroken hart melden wij u den onzer Eerwaarde en beminde Overste, Zuster Paola Vismara. Onze Lieve Heer heeft haar tot zich geroepen en zij ontviel ons zoo schielijk, dat wij haar, om zoo te zeggen, niet hebben zien sterven.

Gij kent haar, Hoogeerwaarde Heer, en gij kunt de grootte afmeten van het verlies dat ons getrotïen heeft. En niet wij alleen beweenen eene zoo liefdevolle moeder, eene zoo wijze en ijverige Overste; ook onze kinderen beweenen haar, zij missen veel door haren dood, want Zuster Paola hield zoo innig veel van haar; ja in heel de stad Han-kjoe, waar zij slechts vrienden telde , is de rouw algemeen.

Onze geëerde Moeder was geboren te Milaan , den 29®**”' Juni 1847, uit eene even deugdzame als welhebbende familie. Van ,hare teederste jeugd af toonde zij eene engelachtige godsvrucht, en dikwijls vond men haar in een hoekje verborgen en bezig met bidden. Zij was zoo zachtmoedig, dat zij zwijgend en geduldig de berispingen aannam voor misslagen die zij niet bedreven had, en haar geduld verloochende zich nooit onder al de plagerijen, die zij door Gods toelating op school moest ondervinden. En toch leed zij daaronder veel, te meer daar eene hartkwaal en hare altijd zwakke gezondheid haar bovenmatig gevoelig hadden gemaakt.

Hare ouders, vreezende voor haar leven, namen haar van