is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 51, 1901, no 301-306, 1901

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51® JAARGANG

N" 30(1.

............. ‚.........„„‚...„............ .... .._.. ... v‘

CEITRALE RAAD.

dioce.saiie ïresorieis en allen, die de gelden van het Genootschap te verzenden hehhen , gelieven zich te herinneren, dat de sluiting der Algemeene Rekening, als altijd, geschiedt op t2B Fehniari aanslaande, en dertialve later te Parijs ingekomen bijdragen eerst op de volgende jaarrekening worden verantwoord , al mocht ook het hedrag anders tijdig aldaar ter kennis zijn gebracht.

Ook gelieve rnen naast het cijfer dei’ inkomsten tevens dat der uilgaven te vermelden, en niet eenvoudig het cijfer der naar Parijs gezonden som.

Dankadres vanp den Boogecrw. Pater Algemeen Overste der Afrikaansche Missiën van Lgon , alsmede van de Bisschoppen , Apostolische Prefecten en Missionarissen van dit Gezelschap, aan den lloogctrw. lieer Mgr. Demirmiid Algemeen Bestuurder van het Genootschap den- H. Kindsheid.

A.

11