is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ANNAM.

AP. VICARIAAT VAN WEST-TONC-KING

Verslag, gezonden aan Mgr. den Algemee’ien Directeur door Z. D. H. Mgr. Gendreau, Apost. Vicaris, over den staat der werken van de H. Kindsheid in dit Vicariaat gedurende het laatst verloopen jaar.

Hanoë, 22 Augustus 1904.

Monseigneur ,

Sedert den verschrikkelijken orkaan van den 7 Juni 1903, waarover ik U het vorige jaar geschreven heb, hebben wij nog een ander ongeluk te betreuren , dat de Missie zeer gevoelig treft.

Op Goeden Vrijdag heeft een hevige brand het voornaamste gedeelte van ons Klein Seminarie van Kwang-Nguyen vernield. In eenige oogenblikken waren refter, spreekkamer , keuken en bijbehooren , zelfs een deel der zesde klas, door de vlammen aangegrepen. Al deze gebouwen, opgetrokken van hout en gedekt met bladeren, werden spoedig een echte vuurhaard. Het was onmogelijk iets te redden: zelfs potten, pannen en keukengerief waren versmolten , en dien dag kon