is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 56, 1906, no 331-336, 1906

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men de vasten slechts breken met het gebruiken van het gerief van den varkensstal.

De verliezen bedragen ongeveer 10,000 francs , en wijl sedert den bouw van ons Seminarie de bouwstoffen, zoowel als de daggelden der werklieden zeer veel hooger zijn geworden , zoo zal ons de wederopbouw bijna het dubbele kosten.

De inlandsche bevolking heeft ook nieuwe beproevingen gehad; vooreerst heerschte de cholera, die talrijke slachtoffers gemaakt heeft en nog niet geheel verdwenen is; vervolgens sedert de Meimaand eene bijna onafgebroken reeks regenbuien, die oorzaak waren van de oversfrooming van schier de geheele delta, en die de hoop op den aanstaanden oogst van November bijna gansch vernietigd hebben.

Bij deze stoffelijke zorgen zijn zich nog andere komen voegen van veel ernstiger aard, want zij betreffen den godsdienstigen toestand des lands.

In het begin van Januari is een ministerieel schrijven ontvangen, dat de verwereldlijking van de hospitalen voorschrijft. Door deze orders en de daarop gevolgde maatregelen is de houding van het bestuur ten onzen opzichte gewijzigd en onze werken van onderwijs en weldadigheid ondervinden niet meer de belangstelling die men er vroeger aan betuigde.

Wij hebben ook reden om ons te ontrusten over het lot der schuilplaatsen der H. Kindsheid, die gesticht zijn in de Europeesche middelpunten; en om ze niet aan strenge maatregelen bloot te stellen, hebben wij het voorzichtig geoordeeld zekere schikkingen te maken, die de lasten van onze uitgaven verzwaren. Wij hebben b. v. aan het hoofd van het inlandsche personeel eenige der Fransche Zusters moeten plaatsen, die beschikbaar zijn geworden, ten gevolge der verwereldlijking. Hierin hebben wy een dubbel voordeel gezien : onze gestichten te doen genieten van het bestier dezer religieuzen, die zich geheel aan dit liefdewerk gewijd hebben, en aan haar zelven het middel te vergemakkelijken om het werk harer heilige roeping voort te zetten. Wat aangaat de hooger uit-