is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 57, 1907, no 337-342, 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maand op een Zondag te Arivonimamo de H. Mis zullen komen bijwonen.” ....

En na mijn inzicht duidelijk uiteengezet te hebben, hield ik een catechismus-onderrichting, waarover ik hen later zou examineeren; ik stelde ten aanhooren van allen den schoolonderwijzer verantwoordelijk voor de hem toevertrouwde christenen.

Ik zei verder, dat ik verlangde hen dikwijler de sacramenten te zien ontvangen; ik noodigde de volwassenen uit om den eersten Viijdag van elke maand en op de voornaamste feestdagen te komen biechten en communiceeren; ik gelastte de onderwijzers de kinderen voor te bereiden en ik wees den dag aan waarop ik bij hen biecht zou komen hooren.

Doch met verordenen en bevelen is het niet gedaan. Ik kende mijn volkje en wist dat rnen mij niet zonder wat tegen stribbelen zou gehoorzamen. Ik liet dus eiken Zondag na de Mis en de onderrichting, de parochianen alleen de kerk uitgaan , terwijl de anderen bleven. Dan kwam iedere onderwijzer met zijn volk voor: ik telde de mannen, de vrouwen, de kinderen, ik riep twee of drie kinderen op om de catechismusles op te zeggen ; daarop volgden de verklaringen , vermaningen, opwekkingen. Het gelukte mijniet terstond alles te krijgen zooals ik wenschte , maar men wist nu eenmaal dat ik er op stond, en mijn schoolmeester was verlegen genoeg als er al te veel christenen weggebleven waren of de leerlingen hun catechismus te slecht kenden. Voorwendsels en verontschuldigingen ontbraken niet: ik nam ze niet aan. Met geduld en vastheid hoopte ik mijn volk goed aan den gang te krijgen en allengs tot een echt christelijk leven te vormen Ik ben te vroeg van Arivonimamo weggegaan, om goed te kunnen beoordeelen, wat ik heb uitgericht.

Wat deed de Missionaris buiten de zondagsdiensten ? Soms steeg hij na de H. Mis te paard om op een atstand van 2, 3 uren een schoolbezoek te doen, eene vergadering te houden , en keerde dan ’s avonds even voor het naar bed gaan