is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 58, 1908, no 343-348, 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijdragen tot die werken, die dienen om Gods rijk in de wereld uit te breiden. Zoodoende zullen wij de goedertieren Voorzienigheid dwingen zich te ontfermen over ons arm ongelukkig en schuldig vaderland.

En wat nood, zoo men zich eenige ontberingen moet getroosten, om hier te blijven geven, terwijl men ook ginds nog geeft ?

Niet op de oude liefdadige bijdragen moeten wij bezuinigen om in de nieuwe behoeften te voorzien; maar bezuinigen op onzen overvloed, op onze weelde, onze verlustigingen, op kleeding en-opschik, op de gemakken des levens.

O, hoezeer hebben wij behoefte om Gods gerechtigheid te verzoenen door opofferingen ! En willen wij die niet brengen, ja, dan zal diezelfde gerechtigheid toelaten, dat men ons die goederen ontneemt die wij niet weten te gebruiken en waarvan wij aan God het aandeel weigeren dat Hij van ons vraagt, en dat Hij wel tegen onzen wil vermag te nemen, maar in zijne goedheid als eene vrijwillige gift van ons begeert te ontvangen.

Ik bedank U, Hoogw. Heer, voor de gelegenheid, die gij mij aanbiedt, om aan mijne diocesanen eene noodzakelijke vermaning voor te houden ; aanvaard hierbij de uitdrukking mijner eerbiedige hoogachting.

-}• Franciscus-Leo,

bisschop van Nevers.