is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedert drie eeuwen de eerste Franciscaansche kapel op fapanschen bodem.

O hoeveel goeds is hier nog te verrichten op dien grond, besproeid met het bloed van zooveel martelaren !

Gewaardig, Zeereerw. Moeder uwen zegen te schenken aan uwe toegenegen dochters in J. M. J. en O. V. H. F.

Zuster Maria Golomba van Jesus.

AZIË.

Brief van Zuster Marie-Gonzaga van het Kindje Jesus, Franciscaner religieuze-missionaris van Maria uit de missie van Midden-Mongolië, aan de leden.

Si-wan-tse.

Dierbare Leden.

Gij hoort graag nieuws over het werk der H. Kindsheid, en met genoegen verneemt gij, hoe het genootschap dagelijks het aantal zielen ziet toenemen, welke het aan den duivel ontrukt. In drie jaren zijn in dit Vicariaat vijf weeshuizen opgericht, en de missionarissen kunnen alzoo een grooter aantal arme verlaten heidensche kinderen opnemen. Deze gestichten ontvangen echter slechts zeer jonge kinderen. In den ouderdom van circa 10 jaren worden deze meisjes overgeplaatst naar het weeshuis voor oudere meisjes, om er te leeren goede, werkzame en verstandige werksters te worden.

Wij ontvangen ook meermaals, kleine kinderen, die ons, heelaas ! in een erbarmelijken toestand worden aangeboden. Sommige dragen sporen van wonden, door onmenschelijke ouders toegebracht, anderen hebben hunne ooren vol aarde, nog anderen zijn half verstikt geweest en zouden