is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alle missionarissen van dit Vicariaat zeggen zonder ophouden hetzelfde. Gelukkig, Monseigneur, dat er geen telefoonverbinding is tusschen het Bisdom van Ganton en n® 44, de la rue du cherche-Midi.

Aanvaard, Monseigneur, de nederige hulde mijner erkentelijkheid en mijner eerbiedige hoogachting.

Regis Gervaix

Apost. Missionaris.

BENIGE INDISCHE BIJGELOOVIGHEDEN.

door den Hollandschen Missionaris A. Merkes, van Rotterdam, uit het Missiehuis, Si. Joseph, te Roosendaal.

Bijgeloovigheid is even oud als de wereld, en hoe meer ongeloovig een volk, is des te bijgelooviger zal het ook zijn. Het zou niet moeilijk vallen, een lijstje op te stellen van Hollandsche bijgeloovigheden, want geen enkel land is er vrij van. De ouden hadden hun bijgeloovigheden en de modernen voegen er nog dagelijks bij.

Gaat men op een graf zitten, dan verhaast men zijn eigen dood. Zout morsen is een slecht teeken, een mes en vork kruiselings over elkander leggen voorspelt onheil.

Europeesche opvoeding en beschaving hebben in Indië den invloed van het Hinduisme zeer verzwakt. Maar bijgeloof bloeit nog weelderig en dagelijks ziet men er voorbeelden van.

Hoe dikwijls worden zieke kinderen bij de zusters gebracht met een vleermuis of een koperen geldstuk in een zakje om den hals.

Een ringetje in den linker neusvleugel beschermt tegen ziekte, en dieren zoowel als menschen ziet men met van vrouwenhaar gevlochten banden om pooten en armen, en het kost heel wat moeite om de menschen te overtuigen, dat zulks hen niet vrijwaren kan tegen ziekte. Ik twijfel