is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 60, 1910, no 355-360, 1910

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFRIKA.

Brief van den Eerw. Heer A. Tristant, priester van het H. Hart van Jesus, Missionnaris in Conga.

De Sacramenten van Mopoko.

Mopoko is de naam van een Koningske en van aen dorp in Opper-Congo. Toen ik in het dorp aankwam werd ik ontvangen door twee onzer kinderen, Edward en Ambrosius genaamd. Zij stelden mij een groeten jongeling voor, sterk gebouwd, den oudsten zoon van den ouden hoofdman, dien zij Maurits noemden.

Welke vreugde ! En wat een vragen !

Wij trekken de algemeene hut binnen. Maurits gaat voor mij en mijne mannen alle noodige mondbehoeften halen en komt met nog een tiental kinderen terug. Daarna komen de lieden van het dorp in zoo grooten getale, dat ten laatste de uitgestrekte plaats onder het overdak geheel vol is.

Hier, zei hij Jmij, ondervraag dit alles hij wilde zeggen deze kinderen, dat kent een weinig den Catechismus. Al de anderen zijn nog stom als kippen....

Ik begin te ondervragen. De jongens antwoorden, en zeker veel beter dan zij, die op het een of ander gesticht onderwezen zijn.

Dit kan ook bidden, zegt Maurits.

Ik onderzoek zulks, en inderdaad ,dit kan bidden.”

Dit kan ook zingen, voegt hij er tuj.

Ik hef een lofzang aan, en onmiddellijk „zingt dat” en wel harder dan noodig was.

■— Nu, besluit Maurits, indien gij niet gekomen waart, zou Edward hen gedoopt hebben ; maar aangezien gij nu hier zijt, komt het u toe.

Dat .„alles trof mij, te meer wijl hier geen bepaald catechist was aangesteld. Maurits was een jongen van een