is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verspreiden en die het leven aan de H. Kindsheid verschuldigd zijn. Onze weeshuizen, kweekscholen van ware christelijke huismoeders en ijvere religieuzen, door de aalmoezen der leden aan den dubbelen dood der ziel en des lichaams ontrukt, zijn onze trots en onze troost; zij reeds alleen vormen de heerlijkste verdediging van het christendom tegenover de lasteringen der heidenen.

Moge het Genootschap der H. Kindsheid meer en meer in Europa bloeien; het goed hetwelk door hetzelve wordt teweeggebracht is overgroot, het is het machtigste hulpmiddel, waarover de missionaris beschikt.

Aanvaardt, Monseigneur, de uitdrukking mijner gevoelen s van diepen eerbied.

Cam. Crabbe,

Missionaris der Congregatie van het Onbevlekte Hart van Maria.

NOG lETS OVER DE ZWARTJES.

door A. Winnen van het Gezeldschap van Maria.

Vier jaren zijn vervlogen, sedert wij het woord Gods voor het eerst aan onze zwartjes verkondigden.

De tijd is aangebroken voor onze eerste Catechumenen om hun eindexamen af te leggen en het H. Doopsel te ontvangen. Hoe vurig verlangen zij naar dat gewichtige oogenblik. Angstig zien velen dat schrikwekkend examen tegemoet.

Nu, ik beken het, ’t is geen kleinigheid voor een negertje zoo maar in ’t publiek over den heelen catechismus te worden ondervraagd. Sedert lang zijn ze bezig die vragen en antwoorden in hun hoofd te hameren, en... somwijlen gaat het er zoo moeilijk in 1

Het is werkelijk een pret dien ijver en goeden wil aan te zien. In alle dorpen hetzelfde tooneel.