is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&MOOTSCHAP MR H- EHDSHETB

Het Genootschap der H. Kindsheid is het apostelschap der christen kinderen bij de kinderen van Sina en andere ongeloovige landen, in den naam on ter liefde van W goddelijk Kind Jesus tT-i- • i;*T j_ ,

Het doet jaarlijks meer dan 350,000 stervende kinderen doopen, die zoo den hemel gaan bevolken. Het redt het leven van een groot aantal dier onnoozele wichtjes, welke door onta»rde ouders aan een wreeden dood worden prijs gegeven; dikwijls koopt het die voor geld vrij ; het voedt ze op in gestichten en scholen. Deze kinderen die aan ons H. Geloof hun bestaan te danken hebben, worden later nuttige helpers ter bekeering van hun ongelukkig vaderland.

Het 'Genootschap vindt zijne hulpbron vooral in de liefdadigheid der kinderen. Dezen zijn de voornaamste ledeti, en hebben het grootste deel in de verdiensten en het gebed van het Genootschap. Het Genootschap heeft bijzonder de intentie, voor hen de beslissende genade eenor goede eerste H. Communie en der volharding te verkrggen, alsmede te verwerven, dat al de kinderen der christene moeders tot de genade van den H. Doop mogen komen. Boven den ouderdom van 12 jaar heet men bijblijvend of toegevoegd LAd. Xa de 21 jaar kan men geen lid blijven, als men weigert ook lid te worden van het groote Genootschap van de Voortplanting des Geloofs (Broederschap van den fl. Geest). Echter worden van iedereen, zelfs van onkatholieken, aalmoezen dankbaar ontvangen.

De Leden moeten ; 1. dagelijks tot intentie van het Genootschap bidden (zijn zij te jong, dan doet dit een ander in hunne plaits) een Wees gegroet met het gebedje: fl. Maagd Maria, bid voor ons en voor de arme ongeloovige kindertjes ! 3. maandelqks 2y, cent bijdragen.

Het Hoofdbestuur of Centrale Baad te Parijs verdeelt jaarlijks de aalmoezen onder de verschillende Missiën. He rekeningen worden medegedeeld in de Annalen, die tevens om da 2 maanden berichten geven over de werken en stichtingen van het Genootschap in de Missiën, deszelfs voortgang en bloei, enz. leder twaalftal ontvangt gratis een abonnement op de Annalen.

Het G«iootgehap is goedgekeurd door de Pausen Gregorins IVI en Pins II. Het is met aflaten verrijkt. Z. H Paus Piu» IX heeft, bij Breve van 18 Juli 1856, het onder de kerkelijke instellingen, opgenomen, aan hetzelve een Beschermer en Vertegenwoordiger bij den H. Stoel geschonken in den persoon van een Kardinaal der H. Boomsche Kerk, en het dringend aanbevolen aan alle Bisschouueu der Katholieke wereld.

a»ii «lio uer A.»iiiUiiejie werMa. t£ H. DD. HH. de Biischoppen van Nederlan ten zecrete, ook dit Genootiohap door aalmo ooderiteund.” (Beiluiten van het Provinciaal Utrecht, ten jare 1866, Titel 6, Hoofdstuk 7)