is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den geheelen nacht bracht hij aldus wakende door en werd niet moede, met een treffend vertrouwen de gunst te vragen, die hij zoo vurig verlangde.

De morgenstond vond hem nog in gebed.

Het kinderlijk vertrouwen van den kleinen Chinees trof het hart van de Onbevlekte Moeder; het wonder geschiedde. Toen Tsjen zich bij het eerste morgenlicht over het bed van zijn vader boog, slaakte hij een vreugdekreet. De arme man genoot een weldoenden slaap.

ledereen was verbaasd over deze onverwachte beterschap.

Wat hebt gij gedaan, kind, vroeg de Zuster, terwijl Tsjen haar met een stralend gelaat te gemoet kwam ?

Den geheelen nacht heb ik de Moeder des Hemels gebeden, zeide Tsjen, Zij heeft mij verhoord, vader is gered I

Het was inderdaad zoo. Van dat oogenblik af ging de zieke langzaam maar zeker vooruit. Tsjen verkreeg de toestemming om voortdurend bij vader te blijven, hij werd zijn trouwe verpleger. Hij gaf de voorgeschreven medicijnen aan den zieke, verwijderde van diens voorhoofd de lastige vliegen en lichtte het pijnlijke hoofd op om het beter te doen rusten. De Moeder Overste had hem een prentje van de H. Maagd gegeven om zijn geloof en zijn godsvrucht te beloonen.

Tsjen was er gelukkig om. Hij stak het bij zich en wilde er niet meer van scheiden.

Als mén hem ’s avonds noodzaakte te gaan rusten, nam hij zijn prentje mee en viel dan met de afbeelding tusschen de vingers, in slaap. Gedurende de eerste nachten schrikte hij dikwijls in zijn kinderlijke onrust wakker; maar het prentje van zijn hemelsche Moeder ziende, was hij aanstonds gerust gesteld, vroeg Haar opnieuw voor zijn zieken vader te zorgen en sliep rustig in.

Hij wist niet, de gelukkige kleine Tsjen, dat hem een dubbele genade was voorbehouden ; hij stelde zich tevreden