is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 63, 1913, no 373-378, 1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ge hebt zoo dikwijls de H. H. Driekoningen rondom de kribbe bewonderd. Bewondert ze niet alleen, maar volgt ze na. Schrikt er niet voor terug desnoods wat snoeperij of lekkers op te offeren, of wat speelgoed of wat centjes van uw spaarpot. Maakt er een offertje van voor het Kindeke der H. Kindsheid. Wat een vreugde zal het voor u zijn, te kunnen denken, dat ge aan dat Kindeke een genoegen gedaan hebt; ik weet zeker, dat ge het bij één offertje niet zult laten.

Mijn beste dank gaat evengoed tot hen, die een mooi goudstukje offeren, als tot hen, die maar een twee-eneen-halvecenlstuk kunnen geven ; als zij het maar geven met een groot hart. Zóó geven met al de grootmoedigheid van een klein hartje, gelijkt op de daad der weduwe van het Evangelie, die maar een penning gaf, maar door Onzen Lieven Heer geprezen werd als de grootste geefster van dien dag.

Mgr. R. De Teil.

President van den Gentralen Raad en Alg. Directeur der H. Kindsheid.

Opmerking over de sluiting van het boekjaar

1913-1914.

De sluiting van ’t boekjaar 1913-1914 heeft plaats den Isten Maart a. s. Al de sommen, die ons na dien datum bereiken, beboeren bij het boekjaar 1914-1915.

Daarom verzoeken wij dringend al onze vertegenwoordigers, Zelatricen, Directricen, Tresoriersters enz. in tijds haar bijdragen te bestemder plaatse te willen inzenden, om ze nog bij het loOpende boekjaar te kunnen verrekenen.

Ook verzoeken wij hen, niet na te laten ten minste globaal aan te geven het cijfer hunner uitgaven van vai-