is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezant van den Paus, en voor zijn vertrek zelfs uit Rome was zijn bezoek officieel aanvaard, terwijl Mgr. Osouf en Mgr. o’Connell, eveneens afgevaardigden van Rome, bij hunne komst in Japan een audiëntie bij den keizer moesten aanvragen door tusschenkomst der officieele vertegenwoordigers van hun land van afkomst, de gezanten van Frankrijk en der Vereenigde Staten, die hen bij hun bezoek aan het Hof moesten vergezellen.

Mgr. Petrelli integendeel werd aan de landingsplaats van Kobé opgewacht en ontvangen door Yoshida, ceremoniemeester van het keizerlijk Hof, en van af dat oogenblik, 31 October, tot den 6 Februari werd hij als officieel gast van zijne Maiesteit behandeld. •’ * * *

Na de ontvangst aan het Hotel Oriental van Kobé waar op last van den keizer voor hem vertrekken waren gereed gebracht, en na een dag te hebben besteed om de stad en hare om – streken te bezoeken, vertrok Mgr. Petrelli met den trein naar de hoofdstad, steeds door Yoshida en het Comité van ontvangst begeleid.

HH. DD. HH. Mgr. Rey, aartsbisschop van Tokio, Chatron bisschop van Osika, Combaz, bisschop van Nagasaki, en (vanat Yokohama) Berlioz, bisschop van Hakodaté, hadden mede plaats genomen in den wagen voor zijn Exellentie bestemd. Vanat dat oogenblik waren de vier Japaneesche bisschoppen deelgenooten van alle feesten te zijner eer gegeven.

Het waren niet alleen het hof en de officiëele wereld, di-e den buitengewonen gezant met blijken van hoogachting omringden. Overal waar hij zich vertoonde, verdrong zich een groote menigte, die door hun eerbiedige houding getuigde, hoezee~