is toegevoegd aan je favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Japaneezen de eer, den keizer door den Heiligen Vader aangedaan, op prijs stelden.

De dagbladen schreven in loffelijken zin over het Vaticaan en brachten in herinnering, hoe Mgr. Petrelli vroeger reeds Japan bezocht en daarvan den besten indruk had medegenomen.

»De roomsch katholieken, schreef de Japan Times, een engelsch dagblad van Tokio, hebben zich immer even trouwe onderdanen van Zgne Majesteit betoond als de beste Japaneezen. Wij zijn overtuigd, dat de Paus ten hoogste voldaan is over de wijze, waarop zij door de regeering behandeld worden en dat hij deze gelegenheid der kroningsfeesten heeft ten bate genomen, om den keizer zijne dankbaarheid uit te drukken.”

En een ander blad der hoofdstad drukte zich aldus uit;

, Zonder de rechten harer volgelingen te miskennen, houdt de Kerk zich vooral bezig met hen te wijzen op hun plichten jegens God, den evennaaste en jegens allen, die gezag over hen uitoefenen. Ook moet men niet in het bezoek van den gezant des Pausen een staatkundig oogmerk zoeken, maar zich eenvoudig verheugen over de gevoelens van vriendschap, die de vertegenwoordiger van een der oudste rijken van de wereld ons land komt betuigen.”

De trein, die den afgevaardigde vervoerde, kwam den Februari aan het station van Tokio. Onder de talrijke aanwezigen, die zich op het perron verdrongen, bevonden zich de vice-minister van het keizerlijk Huis, de vice-minister van Buitenlandsche Zaken, de gezant van Engeland, de gouverneur van Tokio, de president van de gemeenteraad, enz.

Rijtuigen van het hof, omgeven door agenten te paard, ge-