is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongen met twee knaapjes, die gesloten zijn in pakjes zooals er in Erp met honderden gemaakt worden voor de kinderen in Borneo. Want ook dat liefdewerk bloeit in Erp, en menige vlugge naald doet in de vingeren van de dochteren van Erp wonderen, om de kleeding te vervaardigen, die in die verre gewesten Christen zedelijkheid en beschaving bevordert.

Een woord van lof, ofschoon zij het het niet verlangen, mag hier niet onthouden worden aan die overige werksters, vier steekjes tot het laatste toe, door de Engelen geteld en aangeteekend worden. Maar ook een woord van lof aan den Eerw. fleer Kapelaan K. Bekkers, die bij dat alles de nooit rustende stuwkracht is en aan de Eerw. Zusters, die hem daarbij zoo ijverig terzijde staan.

Ruim veertig jaren bestaat de H. Kindsheid in Erp en onder, de Bossche Genootschappen heeft zij altijd een eereplaats ingenomen. En zullen ten platte landen weinig plaatsen zijn, die gelijk Erp jaarlijks / 500 aan het hoofdbestuur afdragen! Dat verdient een eeresaluut, en met recht mag Erp daarop groot gaan.

Moge die ijver, die reeds zoo groot is, toch nog groeien, want een vuur, dat vermindert, gaat uit, en daarenboven de nooden zijn tegenwoordig zoo groot, dat er van onzen kant verdubbelde krachtsinspanning noodig is, om in alle behoeften te voorzien.

Ga dus voort, jeugd van Erp, op uw goeden weg, houdt optochten zoo mooi als gij maar kunt, wekt daarom geestdrift bij jongen en ouden I In den hemel slaat men uw ijver met welgevallen, gade, en in China, Borneo, Sumatra en anderen heidensche landen, daar plukt men de vruchten; daar opent gij de deuren des Hemels aan tallooze zieltjes, dié u eenmaal tegemoet zullen komen, om bij uw intreden en in de glorie U te danken en eeuwig dankbaar te blijven.