is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 71, 1921, no 421-426, 1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmiddelijk, maar ook datgene, wat middelijk met het Missiewerk in betrekking staat.

Zeer geschikt voor een optocht der H. Kindsheid zijn alzoo de voorstellingen, welke de Zeereerw. Heer Chr. Mertz voor het voetlicht brengt in zijn „Lumen Christi”, namelijk : het wachtend Israël, de drie Koningen en de Herders I), Sint Paulus omgeven met bezoekers van den Areopaag, en Neerlands vroege Kerstening; een juweeltje zelfs voor een kinderoptocht is zijn ingelascht tusschenspel „Sint Michiel, de Beschermer van Christus’ Kerk, met begeleidende engelen”.

1) Bij deze voorstelling zouden we gerust ook de herderinnetjes kunnen indeelen, die in menigen stoet der H. Kindsheid gaan, en hierin, volgens de meening van velen, niet thuis hooren. Misschien zijn ze ondoordacht overgenomen uit profane optochten. Ze zouden eveneens in aanmerking kunnen komen voor een groep in heeld gevend : „alle Volkeren, looft den Heer”, ofwel in de voorstelling : „Jezus’ goddelijk Hart, de wereld beheerschend door Zijn Liefde”.

Uit den Kindsheidoptocht te Aardenburg.

{Witte Zusters en Chineesche meisjes)