is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mej. Cecile Bronsgecst ƒ 25, verg. zilveren med. ƒ 1, uit de verte» ringskas ƒ 3.95.

Tilburg, par. Noordhoek, collecte ƒ 13.28, uit de nalatenschap van Mej. Cato v. Hoof ƒ 100.

Uden, gift van N.N. ƒ 1000. Vierlingsbeek, tot vrijkoop van een slaafje Joh. Josephus ƒ 12.50.

Zeelst, collecte ƒ 40.

Tilburg, door bem. v. d. ZeerEerw. Heer A. Vingerhoets van J. A. Cornelissen te Nijmegen ƒ 2.50, ter eere van Frater Andreas z.g., toe» gezonden als dank uit Heeten, tot vrijkoop van een slaafje Andreas Maria ƒ25, 6 coupons Gemeente Rotterdam ƒ11.90.

UITGELOTE NAMEN.

Tilburg, par. Loven. Marietje Grüter, Josephus v. lerland, Walter de Bont, Leo Strüijken, Jozef Frencken, Tonni Struicken, Marietje Gijselhart, Liesje Vrenken, Marietje Kesler, Treesje Sonneberg, Cecilia de Bakker, Annie Hemels, Carolina Ruijmbeke, Lena v. d. Sterren, Mientje v. lerland, Gerard Frencken, August Verrijt, Mar» tinus Roestenberg, Cornelis Cremers, Frans Mertens, Josef Brekel» mans. Petrus Verstegen, Jozef v. Kuijk, .Tohan Oprins.

VOOR DE HEIDENSCHE KINDEREN DOOR ROOMSCHE KINDEREN.

Door de Directeur der H. Kindsheid in de Paochie van O. L. V. Onb. Ontv. te Oss, de WelEerw. Heer Kapelaan Rud. Dekkers, werd ’n proef genomen met het aanstellen van ’n 30 a 40 jeugdige Zelatricen, die twee aan twee maandelijks in de haar aangewezen kleine stadswijk de bijdragen en contributies zouden innen. Welnu, die reorganisatie is een succes geworden en wel in tweeërlei opzicht , eerstens kwam een veel grootere som gelds binnen en tweedens werd de Missie»ijver in de jeugdige harten gewekt.' Nevenstaande foto van Bestuur, Zelatricen en aspirant»Zelatricen, werd genomen voor ’t H. Hart»monument in de tuin van het St. Nicolaas»pensiönaat, bij gelegenheid van het laatste Kindsheid»feest.