is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1914, 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hécht zooveel aan uitwendige schittering en heeft er veel voor over. Doch in zijn armoede is hij niet in staat, ons in dit opzicht te gemoet te komen. Ik sluit met een staaltje van Javaansche edelmoedigheid in het klein en hoop dat het menigeen zal opwekken die brave kinderen te beloonen.

Laatst kwam een onzer leerlingen te Mendoet op de pastorie. Van huis uit is het nu juist geen rijke Lord en ik geloof ook niet, dat zijn ouders hem veel zakgeld in de portemonnaie stoppen, ’t Is een'brave kerel, juist gelijk zijn beide broers, die ook Christen zijn. De verdere familie niet. Deze heeft echter grooten eerbied voor het Christendom; want eens verklaarde zij :»Onze kinderen in Moentilan zijn onze vfeugde. Ze zijn allen zoo onschuldig!* Dit werd vooral gezegd met hét oog op een ouderen broeder, die minder goed oppast en geen Christen is. Onze vriend dan kwam te Mendoet en liet den pastoor een briefje overhandigen. Nu moet u weten, dat er van onze zijde nooit op aangedrongen is, dat de jongens iets geven voor geestelijke doeleinden. Enfin, hoe hij er op kwam weten we niet. Maar in dat briefje stopte hij een aalmoes voor de kerk en voor de armen ter waarde van bijna een gulden, met het bijschrift, liefst onbekend te willen blijven. Dat sommetje is een heele schat en wie weet hoeveel tijd hij ervoor gespaard had? ledereen begrijpt hoezeer de Pastoor gesticht was.

Naar aanleiding van een „Badplaats te Moentilan”.

In een der vorige ■ nummers stond een foto met het onderschrift «Badplaats te Moentilan.* »Wel een beetje vreemd*, zal een of ander lezer misschien gedacht hebben. Onze jongens zouden watertanden, wanneer ze zich dat frissche bassin als badgelegenheid toegewezen zagen. En schrijver dezes heeft, om de waarheid te zeggen, zijn lach niet kunnen bedwingen, toen hij daar zijn foto zonder bijschrift aldus verklaard zag. Een badplaats midden in den tuin! Neen maar

Die fameuze badplaats is niets anders dan een vijver voor waterlelie’s, om het schooiert wat te verfraaien. De eigenlijke badplaats is de rivier achter onzen tuin. Onze Broeder is op