Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schansing... Niets meer te zien!... Ach God, die goede Herman, die ouders, die bruid!... Vele passagiers komen nu boven, zoeken met verrekijkers van het dek, van de brug, uit den mast! Niets meer te zien!... De boot draait driemaal in groote cirkels, dan nog eens kruiselings. Men vischt de twee reddingsboeien op juist op het snijpunt der twee lijnen, dus juist op de plaats van het ongeval. Doch van Herman niets meer te zien!

Met dit alles waren twee uur verloopen. De kaptein vroeg nog of de sloepen uitgezet moesten worden. Doch in dit ruwe weer, zeide hij, zou dit levensgevaarlijk zijn en wat zou men in de sloepen kunnen zien als de sterkste kijkers van uit de mast niets hadden opgemerkt? Toen viel dan ook het ijzige besluit: doorvaren!

Ik wil hier niet vragen of van te voren geen betere voorzorgen hadden genomen -kunnen worden. Ook wil ik niet vermelden dat weinige uren later een groep passagiers weer aan ’t joelen en zingen trokken; misschien had een psychologische reactie daaraan schuld. Doch indroevig was het en pijnlijk voor mij in de hoogste mate.

Toen de zee tegen den avond kalmer werd schreef ik een langen brief met alle bijzonderheden en troostredenen aan de ouders van mijn ongelukkigen vriend Herman. En den volgenden dag onder het memento der overledenen, toen ik als gewoonlijk de H. Mis opdroeg voor de drenkelingen op den bodem der zee, zag ik in den geest ook Herman zijn uitgerekte armen smeekend uitstrekken naar het Zoenoffer van ons aller God en Zaligmaker.

Later heeft zijn familie mij nog verschillende malen hartelijke dankbrieven gezonden voor de hulp, hun zoon bewezen, en den troost, hem geschonken. Hij ruste in vrede!

Zulk een tragedie op den wijden oceaan wordt vooral pijnlijk, als men er zelf zulk een groot aandeel in heeft gehad, na elf_ dagen alle krachten te hebben aangewend om haar te voorkomen. Ik troost me nu maar met de hoop ook op zee nog iemand ten Eeuwigen Leven geholpen te hebben en dat ook hij het groote leger met een is gaan vermeerderen van hen, die