Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drempel der kerk in den loop des jaars niet platliepen, benevens door andersdenkenden, die op Oudejaars-avond wel eens een hartig woordje wilden hooren, hem tot buitengewonen ijver en buitengewone vurigheid aanspoorden. Meerdere malen heb ik ze bijgewoond; en even vele malen is mij de zucht ontsnapt: «Hoe jammer dat zulke preeken niet gedrukt en aldus onder de oogen van duizenden gebracht worden! »

Met welk een gemak van spreken hij dan ook begaafd was, slechts zeer zelden veroorloofde hij zich de vrijheid te improviseeren. Een zeer hoogen dunk koesterend van den plicht, die op den priester rust, den geloovigen, die ter kerke komen en zich derhalve de in Indië zeer groote moeite getroosten om de godsdienstoefening bij te wonen, het hun rechtens toekomende te schenken, achtte hij het een gehoorzamen aan den wil Gods zich ernstig voor te bereiden op alle preeken en alle onderrichtingen, welke hij te houden had. Eiken Zaterdagavond en een goed gedeelte van eiken Zaterdagnacht was hij bezig te denken en te schrijven: het is mijne overtuiging dat men onder zijne nagelaten papieren heele massa’s voluit geschreven preeken, onderrichtingen, schemata van preeken en onderrichtingen zal vinden..

Zijne toespraken bij bijzondere gelegenheden als bijvoorbeeld feestelijkheden in pensionaten, Vincentius-vereenigingen, huwelijken, begrafenissen, enz. waren altijd treffend in buitengewone mate. Van vele is de inbond na jaren nog versch gebleven in mijn geheugen; en zonder aarzelen durf ik verklaren, dat bij velen, in Indië vooral, zulks het geval is. Het woord, door een jeugdig echtpaar te Soerabaya mij eens toegevoegd : «Wat Pastoor van Santen ons gezegd heeft in zijne toespraak bij ons huwelijk, is een kleinood, dat we eeuwig bewaren in ons hart; het is, sedert jaren reeds, het palladium van geheel ons christelijk leven!» geeft uitdrukking aan de gedachte van ontelbaren.

Ook voor de gewone dagelijksche conversatie, en hoeveel is zulks niet waard in een priester? bezat de goede man buitengewoon talent. En niet alleen kwam dit uit zoo vaak hij zich in gezelschap bevond van meer ontwikkelden, met wie hij

Sluiten