is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1919, 1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bereids één Frater Clericus, tevens onderwijzer, drie Leekebroeders en drie Zusters met de INSULINDE naar de Missie zijn vertrokken, dat begin Maart de Eerw. Pater Bouma en drie Zusters de reis per DJEBRES zullen ondernemen; en dat van nu af een betrekkelijk groot aantal priesters elk jaar zal kunnen worden uitgezonden, naardien dit jaar de eerste priesters van de Nederlandsche Provincie der Paters van het Goddelijk Woord zullen worden gewijd. Van ganscher harte hopen Wij, dat die blijde in-uitzichtstelling zal worden verwezenlijkt en der zwaar beproefde Missie van Larantoeka tot blijvend heil zal strekken.

Arnoldus Josephus Hubertus van der Velden, werd den 19den October 1862 geboren te Eindhoven uit echt katholieke en maatschappelijk zeer hoogstaande ouders. Na de openbare school, die destijds, evenals in mijne jeugdige jaren, bestuurd werd door den voortreffelijken „Mijnheer de Vlam”, doorloopen te hebben, vertrok hij in September 1877 naar het toenmaals zoovele Noordbrabantsche leerlingen tot zich trekkende College der Paters Jezuïeten te Sitfard. Hij bleef er echter slechts zeer kort, nl. tot 16 Maart 1878, toen de dood zijner dierbare moeder hem huiswaarts riep. Na haar overlijden noopten machtige invloeden van buiten zijn vader, hem naar ’t Klein-Seminarie van St. Michiels-Gestel te sturen ten einde aldaar zijn Latijnsche studiën, te Sittard reeds aangevangen, voort te zetten en te voltooien. Na voleindiging dier ètudiën zette hij wat men in Noordbrabant pleegt te noemen ~den steek op” en ging, om zich voor te bereiden tot het heilig priesterschap, naar het Groot-Seminarie van Haaren. In beide Seminaries echter volgde hem de genegenheid, welke hij Kad opgevat voor de Paters Jezuïeten ; en in stede van wereldsch-priester te worden, gelijk door dezen en genen vurig gewenscht en zeker verwacht werd, trad hij, in navolging van zijn broeder Aloys, den op heden zoo vermaarden missionaris van Oregon, die hem reeds in 1870 was voorgegaan, den 26sten September 1884 het Noviciaat in der Sociëteit van Jesus ten huize Mariëndaal te Velp bij Grave.

Indien van iemand gezegd kan worden, dat hij, met het betreden van dat Noviciaat, waarlijk eene roeping volgde van Boven, dan is het zeker van den voorbeeldigen religieus, aan