Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schaal boekjes en brochures, en vooral een tijdschrift wil uitgeven, kan men bezwaarlijk altijd aan hetzelfde kantoor aankloppen.

Daarenboven, wil men op den duur onder de katholieken Javaansche schrijvers vinden, dan moet men hun ook een behoorlijk honorarium kunnen bieden. Alleen ~Pro Deo” werken is heel mooi in theorie, maar in de praktijk loopt het op den duur op niets uit! Eigenlijk moest men eenige Javaansche onderwijzers kunnen aanstellen, die zich hoofdzakelijk of uitsluitend bezighouden met het vertalen of omwerken van goede Hollandsche lektuur.

Daarom kom ik weer eens aankloppen bij belangstellenden in Holland : Zou daar niet iemand zijn, die voor dat schoone echt-apostolische werk een flinke som gelds over heeft ? Of willen velen samenwerken om door kleine bijdragen een flink bedrag bij elkaar te brengen, dat is ook goed! Ook in het Javaland moet de katholieke pers gesteund worden, vooral in den beginne : vinden de boekjes meer aftrek, dan is vanzelf steun minder noodig.

6e. Wat de Missie echter op de laatste, doch voornaamste plaats noodig heeft,- is de overvloedige zegen van den goeden God. „Niet die plant is iets, noch die besproeit, maar die het zaad doet groeien: God.” Al het werken der Missionarissen, alle aktie ten bate der Missie zal weinig uithalen, als Gods zegen er niet op rust. En die zegen moet verkregen worden door een nederig, aanhoudend gebed.

Daarom zou ik U, geachte lezers en lezeressen, als een mooie beweegreden voor dé dagelijksche H. Communie, en als een voortdurende aansporing tot een echt christelijk leven willen aanraden : doet het, om daardoor den zegen des Hemels over de Missie af te smeeken en vergeet dan vooral de Java-Missie niet! Vraagt eiken dag opnieuw onder de H. Communie aan Jezus de bekeering van het Javaansche Volk. Zelf zult U niet veel van de uitwerking van Uw gebed bemerken, maar de missionarissen in de verre landen zullen er zeker de vruchten van plukken, en later zult U zelf verwonderd staan, dat U|W voortdurend gebed zooveel zielen voor God heeft gewonnen.

Mochten allen naar best vermogen meewerken om Java voor Christus te winnen !

Djokja, 19 Juni 1919. Fr. STRATER.

Sluiten