Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot tenu de Pauselijke lijfwacht, dan een afdeeling Zwitsers en de hofhouding der Kardinalen en des Pausen. Na de vertegenwoordigers der vreeni'de vors'ten mét schitterend gevolg, verschenen onze gezanten hoog te paard in nationaal kostuum: een lang zijden overkleed, rijk met goud geborduurd; een dolk aan de rechterzijde, aan de linker het zwaard, fonkelend van paarlen. Tusschen twee Aartsbisschoppen reed Mancio, terwijl twee Bisschoppen de anderen begeleidden. De stoet werd gesloten door een eerewacht van Romeinsche edelen. Onder kanongebulder van de Engelenburcht trok men het Pauselijk paleis binnen, waar Gregorius met alle Kardinalen ter ontvangst gereed stond. Na de eerste betuigingen van eerbied, door P. Mesquita als tolk uitgesproken, las de secretaris van Z. H. de brieven der Japansche koningen, in ’t Italiaansch vertaald, voor. Luistert naar dien van den koning van Bungo en bewondert de diepe geloofsovertuiging van een man, die eerst na 25 jaren van strijd en twijfel zich gewonnen gaf voor Christus, maar toen ook met al den zielenadel, een koning en vriend van Xaverius waardig.

BRIEF VAN DEN KONING VAN BUNGO.

Aan dengene, die op aarde moet worden geëerd als plaatsbekleeder van den Koning des Hemels, den grooten en heiligen Paus.

Na de hulp van God mijn oppersten Heer te hebben ingeroepen, onderneem ik het aan Uwe Heiligheid te schrijven met zeer diepe nederigheid. De Heer en Bestuurder van hemel en aarde, die heerscht over zon, maan en sterren, heeft het licht zijner helderheid doen schijnen over mij, die gedompeld was in de onwetendheid en begraven in diepe duisternissen. Hij heeft de schatten zijner barmhartigheid geopenbaard aan de bewoners dezer streken en voor 43 jaren naar deze koninkrijken gezonden de Paters der Sociëteit van Jezus, die het woord Godis zaaiden in de harten der menschen. Aan zijn goddelijke goedheid heeft het behaagd, dat een gedeelte viel in mijn hart. Buitengewone genade, die ik, evenals vele andere toeschrijf aan uwe verdiensten en uwe gebeden, o Heilige Vader van geheel het Christenvolk. Als oorlogen, ouderdom en ziekten mij niet hadden verhinderd, dan zou ik in persoon de heilige plaatsen bezocht hebben, waar gij vertoeft, om u mijn hulde aan te bieden, en na de voeten Uwer Heiligheid gekust te hebben, zou ik ze vol eerbied op mijn

Sluiten