Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD JAARGANG 1920.

VFL. 1. Bij den nieuwen jaargang . . •

Belofte maakt schuld, door A. IM.van Felsen b. |

Pastoor 11. v. Meerwijck Z. G. . . _ . . . . j.’ r .1... AT . I – . • ■ ■ X-X

Plaatjes en praatjes I, door M. Timmers >S.

Korte berichten . . • • • : „..F .... a,.

Fit het verleden der wereld-missie. 1. Een missionaris bevroren in de eiippiTw. xloor P. Tliennissen b. J. . • • • * ’ ' ’ ...i.

sneeuw, üoor r. iiiennisscn o. .u . • \ i Fit het heden der wereld-missie, door J. van Kijckevoisei J. ...

AFT* 2 ' Een onverwachte Catechismusles, door I*. Strater fe. J. • 33

Ar L/. – unvci" v./«4v.v..4......y- – > o- Zilveren priesterfeest van Pater van Lith o. J.

Aiiveren pnesiciiccoi rtm *0 Plaatjes en praatjes 11, door M. liminers b.

j laaijes r-ii luacujGo j.*, – – Korte berichten aorr ;n hat ipvpn vnn

I'it het verleden der wereld-missie. – 2. Een blijde dag in het leven van Pater de Smet, door H. Robbers S. J. • – • . ; ' ' ‘ l-

Uit hét heden der wereld-missie, door J. van Kijekevorsel b. J . . ■ 5'

CU act xicuGu Ml-» – AFL. 3. Noesa Kemhangan, door F. Strater S. «J.

IJ. o. a.iwvo«4 – f-O liet kind van Java, door L. A. Bood o. J . . • –

llV.l 4V.U... , Kolte bciichttn . TA..,, rro'7nntCp]inn linnr

Uit het verleden der wereld-missie -- A Een Japanseh gezantschap naar den Paus, in de 16 de cemv, door I’. Schermer b J . • • • •

Uit het hcdeiï der wereld-missie, door J van Kijekevorsel BJ. . . .

AFL. 4. Een jeugdig Apostel, door S. D. G. . . . .„ • ■ '

Overdracht van 'de missie op midden-Flores, door A. IJsseldijk S. J. . 107

\ UI tlUilll 1111 l ''l' V rV.~ 4> T 11^ Plantjes en praatjes 111. tloor limmers ',i ’ ..„i„ ’

Uit liet verleden (ler wereld-missie. – l. Heldhaftig voorbeeld van zielenijl er, door G. van Gestel S. J. . . . . ; • ■ , ■ '

I’it het heden der wereld-missie, door J van Kijekevorsel SJ. . . l-'J

AFL ó. 11. Vormsel te Meiidoet, door A. W. van Velsen S. J. .

Een begrafenis op zee, door J. Engbers S.

Onze iongens, door A. van Mleghem S.

\MI/4C 44.. ..... -- -- Korte berichten . v

Uit liet verleden der wereld-missie. – 5. Leven van de zalig-verklaarde Atjehsche martelaren (vervolg van jaarg. 1919, blz 196), dooi A Kortenliorst S. .1. ZG. . •_ • • • o'r ■ ir,.-,

I'lt het lieden der wereld-missie, door J van Kijekevorsel S. J. . 'oo

-\FL. 6. In mcmoriam. Pastoor 11. van Meerwijck, door M. C. \an den Heuvel S J. ■ . _ ■

neuvci o • • T, 1 o T ifiM Voetbal-miserie te Moentilan door J van Baal S J.

Bezoek van Z. Exc den Goiiverneiir-Generaal aan de Minaliassa, door h. J. .1 Jansen S. J . , Un

Adolf Krokodil, door W. G. Creutz Lechleitner S. .1 'd.

.-IUVII AYIUIWV**», 14VV» ... – Korte berichten •„

Uit het verleden der wereld-missie. 5. Leven van de zalig-verklaarde Atiehsche martelaren (vervolg v. blz. 146), door A. Kortenhorst SJ.L G. bd

Aijciinc iiitii iv/itti V-»» y. ly» . . . —-• – /j 1 41 T 1 l it het heden der wereld-missie, door J van i-. J– – . 1 1 n *l. *4.- Cl ï ICIQ

A-FL 7. Merkwaardige bekeering, door J. Schots S J. ■

Over een begrafenis en een koetsier, door L. van Kgcke'ol sU b. J. . . in.

\/vüi ccii 7 – – ona Bij de platen "Xh

11JJ iie pirticii Korte berichten , • ' '

T:it het verleden der wereld-missic. ó. Leven van de zalig-verklaarde Atiehsche martelaren (slot), door A. Kortenhorst b.J. A G . . • -i-

l |v3 IllM-lIC IIKIiI tvicn V./w 1 1 1 UO<) Uit het heden der wereld-missie, door J. van Kijekevorsel 8. J. . . —U

AFL 8 – Sarindi, door U I’. Groenewegen S. J. . . ■ • • . 1 .L _ I 4-0 rkSoL-io /lr»nv vncTPr h . .

der eerste Jav. meisjesschool te Djokja, door zustere. • • • ® r. Tl 1_ __ ri ............ 0 o*l f 1 ö \l ITI 01»«C il finoi’

Bezoek van Z. Exc. den Gouverneur-Generaal aan de Minaliassa (slot), üoor H. J. J- Jansen 8. J. • • • ; ' ' ’ ‘ ö'qq

Waarom hü katholiek werd, door F. >Strater S. J. . •

>v UarUni mj vïA-iWj wv/v» Korte berichten

Uit het verleden der wereld-inissie. 6. Uit het dagboek van een niissionaris, door A. Ilulseboscb S. J. . • i

Uit liet heden der wereld-mlssie, door J. van Eijckevorsel S. J. . • •

Sluiten