Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewonnen. De heele zaal beaamde wat de Paus zeide, door telkens in koor „Inggih” te zeggen, als volgens Javaansche opvatting de gebaren of de uitdrukking van het gelaat des Pausen een instemmend ~lnggih” noodig maakte.

Bij het defileeren der padvinders voor den H. Vader klonk het uit den Javaanschen loudspeaker: „Padvinder katoelik!” Groote verbazing en blijdschap bij de toeschouwers! Want, wat ze hier kennen aan Inlandsche padvinders is nu juist niet in staat, ze daarvoor enthousiast te maken. De Javaansche padvinders zijn hier voor een gedeelte berucht als communisten, en voor het andere deel behooren ze tot den Islam, en velen dezer laatsten doen onder andere dienst om de menschen in de dessa’s wijs te maken, dat de Pastoors en hun katholieke scholen voor de Javanen verderfelijk zijn.... „Padvinder katoelik” was dus voor onze Javanen een blijde verrassing.

Of de film goed gedaan heeft? Zeker! voor onze katholieke Javanen was het een openbaring en voor de Missie een geweldig succes. Voor den geestelijken adviseur van den K.5.8., Pastoor V. Offeren minder, althans voor zijn portemonnaie. Voor den Javanenpastoor ook minder, want hij had er schele hoofdpijn van gekregen, omdat hij den verklarenden tekst van den achterkant van het doek moest probeeren af te lezen en te vertalen.

Maar toen de vertooning was afgeloopen en de toeschouwers de bioscoop verlieten, hoorde men buitenstaanders zeggen; Ontzettend! wat een massa volk! Toen glunderden beide Pastoors vergenoegd en vergat de eene Pastoor z’n meer dan leege portemonnaie en de andere z’n hoofdpijn.

Sluiten